Jolanta Morozińska-Gogol | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Morozińska-Gogol

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 1997 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Jolanta Morozińska-Gogol

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Parazytofauna ryb ciernikowatych (Gasterosteidae) z południowego Bałtyku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Sywula, prof. dr hab. Krzysztof Zdzitowiecki

Dyplom nr 1666.


Gdańsk, 05 stycznia 1998 r.