Joanna Jakóbkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Jakóbkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2000 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Joanna Jakóbkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mutacje genów p53K-ras w niedrobno komórkowym raku płuc”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Żylicz

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Limon, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 1958.


Gdańsk, 19 stycznia 2001 r.