Katarzyna Halina Wojan | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Halina Wojan

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lipca 2014 roku

dr nauk humanistycznych

Katarzyna Halina Wojan

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Wielokryterialna optymalizacja działalności leksykograficznej jako respons na rosnące zapotrzebowanie społeczne na profesjonalne słownikarskie narzędzia translatorskie”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab.Piotr Żmigrodzki, prof. dr hab. Krystyna Urszula Szcześniak

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab.Małgorzata Zofia Kita

Dyplom nr 766.


Gdańsk, 22 lipca 2014 r.