Alicja Monika Jurgiel-Aleksander | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Monika Jurgiel-Aleksander

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 03 kwietnia 2014 roku

Alicja Monika Jurgiel-Aleksander

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: andragogika

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Mieczysaw Malewski, prof. dr hab. Andrzej Olubiński, prof. dr hab. Ewa Maria Solarczyk-Ambrozik, prof. UG, dr hab. Teresa Alicja Bauman

Dyplom nr 745.


Gdańsk, 17 kwietnia 2014 r.