Anna Monika Kłaczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Monika Kłaczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 listopada 2014 roku

Anna Monika Kłaczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Hybrydy leksykalne z elementami angielskimi w języku polskim

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. dr hab. Andrzej Jan Markowski

Dyplom nr 3839.


Gdańsk, 20 listopada 2014 r.