Łukasz Mateusz Cherek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Łukasz Mateusz Cherek

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2014 roku

Łukasz Mateusz Cherek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„John McCloy i amerykańska polityka wobec powojennych Niemiec, 1944 - 1952”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mieczysław Nurek

Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Teresa Kiwerska, prof. dr hab. Marek Andrzejewski

Dyplom nr 3859.


Gdańsk, 18 grudnia 2014 r.