Marek Józefowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Józefowicz

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 maja 2015 roku

Marek Józefowicz

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Badanie procesu fotoindukowanego wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia elektronu w wybranych układach typu donor-akceptor elektronu”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Bolesław Maksymilian Kozankiewicz , prof. dr hab. Jacek Waluk, prof. dr hab. Piotr Bojarski

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Wiesław Nowak

Dyplom nr 806.


Gdańsk, 09 czerwca 2015 r.