Magorzata Waleron | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magorzata Waleron

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 07 czerwca 2002 roku

Magorzata Waleron

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie markerów molekularnych w badaniu zmienności genetycznej bakterii z rodzaju Erwinia

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Recenzenci: Prof. dr hab. Adam Jaworski, Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski

Dyplom nr 2162.


Gdańsk, 07 czerwca 2002 r.