Biuro Projektów Naukowych

Aktualności

Znamy laureatów konkursu START 2022 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 30. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. W programie panuje wysoka konkurencja. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 794 kandydatów.

Wśród laureatów znalazło się 2 naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego: dr Judyta Borchet z Wydziału Nauk Społecznych oraz mgr Hubert Wyszkowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie FNP: https://www.fnp.org.pl/

11.05.2022

 Laureaci programu dla Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło program specjalny dla naukowców uciekających przed wojną.

Ewaluacja programu była uproszczona i szybka, wnioski oceniane były w tygodniowych turach przez koordynatorów NCN. Do konkursu przystąpiło 213 naukowców z Ukrainy. Laureatami zostało 51 osób, głównie mieszkańców Kijowa, Charkowa i Lwowa ale również Odessy, Ługańska i Sum. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych – zapewni środki na wynagrodzenia oraz badania.

W Uniwersytecie Gdańskim zatrudnienie znajdą 3 naukowczynie, które będą kontynuowały swoje badania na Wydziale Biologii, Wydziale Historycznym oraz Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. 

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

09.05.2022

ERC Mentoring Initiative

Naukowcy realizujący granty NCN mogą wziąć udział w programie ERC Mentoring Initiative uruchomionym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council). Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do inicjatywy koordynowanej w Polsce przez Krajowy Punkt Kontaktowy wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. Agencje umożliwiły swoim laureatom skorzystanie z ERC Mentoring Initiative i sfinansowanie kosztów udziału w niej ze środków już realizowanych projektów krajowych.

Zainteresowani mentoringiem naukowcy mogą zgłaszać się do Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR podając jaki krajowy grant realizują. KPK po zweryfikowaniu tej informacji będzie wskazywać mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i inicjować kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem.

W przypadku projektów finansowanych przez NCN uprawnieni są:

  • kierownicy projektów finansowanych w ramach konkursów: OPUS (wraz z OPUSLAP i OPUS-WEAVE), PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ BIS, POLS;
  • kierownicy projektu do 7 lat po doktoracie w ramach konkursów IDEALAB i GRIEG;
  • kierownicy polskiej części projektu w ramach wszystkich projektów badawczych realizowanych w międzynarodowej współpracy dwustronnej (MOZART, BEETHOVEN, BEETHOVEN CLASSIC, BEETHOVEN LIFE, DAINA, SHENG, ALPHORN, CEUS, WEAVE) i wielostronnej w ramach sieci: EQUIP, HERA, JPI CH, NORFACE, URBAN EUROPE, CHANCE, T-AP, BIODIVERSA, BIODIVERSA+, ERACAPS, FORESTVALUE, INFECT-ERA, JPI HDHL JPIAMR, JPND, ASPERA, CHISTERA, M-ERA.NET, QuantERA, SOLAR-DRIVEN CHEMISTRY.

Agencje umożliwiają skorzystanie z inicjatywy ERC Mentoring Initiative swoim laureatom spełniającym kryteria ubiegania się o grant ERC:

  • Starting (2 do 7 lat po doktoracie),
  • Consolidator (7 do 9 lat po doktoracie),
  • Advanced (dla naukowców z imponującym dorobkiem ostatnich 10 lat).

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

Źródło: NCN

05.05.2022

Podsumowanie uczestnictwa Polski w programie ramowym Horyzont 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udostępniło raport przygotowany na podstawie danych pochodzących z baz Komisji Europejskiej po 877 konkursach przeprowadzonych w ramach PR UE Horyzont 2020. W dokumencie można znaleźć informacje dotyczące m.in. pozycji Polski w rankingach całego programu, polskie wyniki w ujęciu tematycznym na tle innych państw, analizy dotyczące typów instytucji i wnikliwe omówienie udziału polskich jednostek w poszczególnych obszarach H2020. 

Uniwersytet Gdański znalazł się na 8. pozycji wśród uczelni i na 3. miejscu wśród uniwersytetów, które pozyskały najwięcej środków finansowych w Polsce (Tabela 5) oraz na 2. miejscu wśród polskich jednostek, które pozyskały najwyższe finasowanie w projektach filaru Science with and for Society (Tabela 20).

Dokument dostępny jest na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: www.kpk.gov.pl

Wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 3 Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 3. W trzeciej edycji o finansowanie starało się 228 naukowców z całej Polski. Granty o łącznej wartości ponad 55 milionów złotych otrzyma 97 wnioskodawców. Jednym z nich jest prof. dr hab. Wiesław Laskowski z Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki. W ramach projektu pt.: "Fizyczne ograniczenia na powstawanie i obserwacje ściśle kwantowych korelacji", otrzymane środki w wysokości 523 380 zł zostaną przeznaczone m.in. na badania, stypendia doktoranckie czy wyjazdy służbowe.

Celem PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Konkurs wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Źródło i więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

Serdecznie gratulujemy!

06.04.2022

 Możliwość wsparcia badaczy z Ukrainy

Kierownicy grantów NCN mogą w ramach posiadanych środków zatrudnić w zespole badaczy z Ukrainy. Fundusze na ten cel mogą pochodzić z każdej pozycji w kosztorysie załączonym do umowy grantowej z NCN.

W projektach można będzie zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach. Ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów.

Z możliwości zatrudnienia naukowczyń i naukowców z Ukrainy będą mogli skorzystać laureaci grantów MAESTRO, OPUS, SONATA BIS, SONATA, HARMONIA, SYMFONIA oraz programów międzynarodowych OPUS LAP, SHENG, BEETHOVEN, DAINA, MOZART, ALPHORN, DIOSCURI i UNISONO. Zatrudnienie badaczy nie powinno spowodować niewykonania zaplanowanych wcześniej zadań.

Maksymalna wysokość środków finansowych pochodzących z jednego grantu nie może przekroczyć stu tysięcy złotych. W ramach tego limitu możliwe będzie zatrudnienie jednej osoby na rok, można także zatrudnić większą liczbę osób na krótszy czas lub z niższym wynagrodzeniem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Projektów Naukowych.

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl 

18.03.2022

 Dofinansowanie projektu FoQaCiA w ramach programu HORYZONT EUROPA

Komisja Europejska w ramach programu Horyzont Europa przyznała dofinansowanie dla projektu „Foundations of quantum computational advantage” (FoQaCiA), w którym Uniwersytet Gdański jest partnerem. Na część badań, które mają być zrealizowane w UG dr Ana Belen Sainz z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych otrzymała finansowanie w wysokości 229 913 EUR.  Liderem projektu jest Laboratorio Iberico Internacional De Nanotecnologia z Portugalii.

18.03.2022

Wyniki konkursu NCN - MAESTRO 13

Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki konkursu MAESTRO skierowanego do doświadczonych naukowców realizujących pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

MAESTRO to najbardziej prestiżowy konkurs NCN. W trzynastej edycji granty otrzymało 9 laureatów, wśród których znalazł się prof. dr hab. Paweł Horodecki z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych UG. NCN sfinansuje badania prowadzone w ramach projektu pt.: „Przyczynowość relatywistyczna a przetwarzanie informacji” na kwotę 3 398 920 zł. Realizacja projektu pozwoli na zrozumienie fundamentalnych ograniczeń na przetwarzanie informacji w przyrodzie. Ma to istotne znacznie nie tylko z perspektywy odkrywania podstawowych praw fizyki, ale również w kontekście potencjalnych zastosowań w kryptografii czy komunikacji w przestrzeni kosmicznej.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o laureatach na stronie NCN

24.02.2022

Dofinansowanie projektu FIERCE w ramach programu Horyzont Europa

Komisja Europejska w ramach programu Horyzont Europa przyznała dofinansowanie dla projektu „Feminist Movements Revitalizing Democracy in Europe” (FIERCE), w którym UG jest partnerem. Projekt ma na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz narzędzi do ożywienia sojuszy między ruchem feministycznym, społeczeństwem obywatelskim a decydentami politycznymi w kontekście rosnących nierówności społecznych, niezadowolenia politycznego i wzmacniania populistycznej radykalnej prawicy antygenderowej. Realizowany będzie w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego wchodzą jednostki z Danii, Włoch, Hiszpanii, Turcji, Słowenii, Grecji i Francji. Kierownikiem projektu po stronie UG jest dr Grzegorz Piotrowski z Wydziału Nauk Społecznych.

Serdecznie gratulujemy!

18.02.2022


 

Archiwum
Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Styczeń 24, 2017 - 12:44 by Agata Krawczykowska Changed on czwartek, Maj 12, 2022 - 08:42 by Agnieszka Ożóg