Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aktualności

 

Laureaci konkursu MINIATURA 2

Zgodnie z ogłoszonymi przez Koordynatorów Dyscyplin NCN listami rankingowymi projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 17 kwietnia 2018 roku wśród laureatów znalazł się:

 1. dr Przemysław Baranow z Wydziału Biologii - projekt pt. Znaczenie cech epidermy liści w taksonomii rodzajów plemienia Sobralieae Pfitz. (Orchidaceae), finansowanie w wysokości 25 245 zł;
 2. dr Katarzyna Macur z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii - projekt pt. Matrisom guzów nowotworowych piersi z tkanek utrwalonych - badania z wykorzystaniem chromatografii cieczowej/elektroforezy kapilarnej sprzężonych z tandemową spektrometrią mas, finansowanie w wysokości 49 755 zł;
 3. dr Izabela Anna Chincinska z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Wykorzystanie metody opartej na systemie CRISPR-Cas do badania interakcji transportera sacharozy StSUT4 z receptorem etylenu", finansowanie w wysokości 50 000 zł;
 4. dr Dominika Janus z Wydziału Filologicznego - projekt pt.: "Gdańskie protestanckie kazania pogrzebowe (1586-1746) w ujęciu tekstologicznym", finansowanie w wysokości 10 490 zł;
 5. dr Sabina Nowak z Wydziału Zarządzania - projekt pt.: "Ocena dokładności reguł klasyfikacji transakcji: porównanie wyników dla giełd w Pradze, Warszawie i Budapeszcie", finansowanie w wysokości 7 172 zł;
 6. dr Michał Edward Skóra z Wydziału Oceanografii i Geografii - projekt pt.: "Zastosowanie środowiskowego DNA (eDNA) w badaniu dynamiki inwazji pacyficznej gorbuszy Oncorhynchus gorbuscha w północnej Europie na przykładzie rzek Wielkiej Brytanii", finansowanie w wysokości 48 937 zł

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji

 


 

Laureaci konkursu OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Z 78 złożonych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego wniosków, 12 otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego to 4 878 435,00 zł

W ramach konkursu OPUS 15 finansowanie projektów otrzymali:

 1. Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii, projekt pt.: „mikroRNA w regulacji rozwoju bakteriofagów”, kwota finansowania 1 901 000,00 zł;
 2. Dr Karol Szawaryn z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Analiza składu chemicznego otoczek larwalnych Aphrophora alni i ich właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybicznych oraz przeciwnowotworowych”, kwota finansowania dla UG 489 140,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Narodowy Instytut Leków);
 3. Prof. dr hab. Adam Lesner z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej”, kwota finansowania dla UG 450 800,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk);
 4. Prof. dr hab. Adam Lesner z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Proteaza CP wirusa O'nyong-nyong: profilowanie substratowe, projektowanie i synteza inhibitorów oraz sond molekularnych wraz z ich analizą biochemiczną”, kwota finansowania dla UG 461 460,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Politechnika Wrocławska);
 5. Ks. dr hab. Grzegorz Szamocki z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Uniwersalizująca redakcja biblijnej historii początków Izraela. Aspekty literackie, uwarunkowania historyczne, przesłanie”, kwota finansowania 98 285,00 zł;
 6. Dr hab. Michał Gałędek z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt.: „Spór o wykładnię konstytucji Królestwa Polskiego jako formatyw polskiego liberalizmu politycznego”, kwota finansowania 412 529,00 zł;

 

W ramach konkursu PRELUDIUM 15 finansowanie projektów otrzymali:

 1. Mgr Lidia Gaffke z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Stymulacja różnych szlaków indukcji autofagii w aspekcie efektywności degradacji glikozoaminoglikanów w neuronopatycznych typach mukopolisacharydoz’, kwota finansowania 210 000,00 zł;
 2. Mgr Magdalena Miodyńska z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Perowskity metalohalogenkowe do fotokatalizy heterogenicznej”, kwota finansowania 206 214,00 zł;
 3. Mgr Samanta Romanowska z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Modelowanie reakcji fosforylacji katalizowanej ludzką kinazą tymidynową 1. Konieczny element racjonalnego projektowania radiouczulających analogów tymidyny”, kwota finansowania 179 184,00 zł;
 4. Mgr inż. Magda Kozak z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Fotoaktywne kompleksowe nanostruktury otrzymywane w procesie utleniania anodowego”, kwota finansowania 69 934,00 zł;
 5. Mgr Aleksandra Mańkowska z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt.: „Wpływ zmian w orientacji uwagi wzrokowej na wymiarze wertykalnym przy wykorzystaniu procedury adaptacji pryzmatycznej na wzrokową percepcję emocji: badanie z wykorzystaniem EEG”, kwota finansowania 189 889,00 zł;
 6. Mgr Maciej Mańko z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Ewolucja nowego stadium w cyklu życia rurkopławów z podrzędu Calycophorae (Cnidaria): zintegrowane podejście ekologii i ewolucyjnej biologii rozwoju”, kwota finansowana 210 000,00 zł.

 

W rozstrzygniętych konkursach do NCN wpłynęło łącznie 2970 wniosków, spośród których finansowanie otrzymało 618 przedsięwzięć. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 20,8%.

 

Źródło: NCN


Laureaci konkursu Polskie Powroty

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki postępowania selekcyjnego dla wniosków złożonych w naborze o udział w programie Polskie Powroty. Spośród 102 ocenianych merytorycznie wniosków projektowych, rekomendowanie do finansowania otrzymały 22 najlepsze projekty, które w trakcie oceny merytorycznej uzyskały minimum 90 na 100 możliwych do uzyskania punktów. Uniwersytet Gdański otrzyma finansowanie na zatrudnienie 3 polskich naukowców, którzy ostatnie lata pracowali w zagranicznych uczelniach lub jednostkach badawczych:

 1. dr Agnieszka Olbert-Dabrowska, kwota finansowania 2 175 000,00 zł;
 2. dr hab. Tomasz Paterek, kwota finansowania 2 175 000,00 zł;
 3. dr inż. Sławomir Lach, kwota finansowania 1 255 000,00 zł.

Program Polskie Powroty stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach programu pozwolą na zapewnienie wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

 

Więcej informacji na stronie NAWA: www.nawa.gov.pl

 


Klauzula informacyjna - konkursy na stypendystów 

Przypominamy o konieczności zamieszczania klauzuli informacyjnej dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko stypendysty w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Wzór klauzuli znajduje się TUTAJ

 

 


Umowy cywilnoprawne

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.06.2018 r. weszło w życie  Zarządzenie Rektora nr 65/R/18 w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim w zwiazku z czym obowiązują nowe wzory dokumentów, które dostępne są na stronie  BZPN TUTAJ  

 

Jak dotychczas każda umowa o dzieło musi być sprawdzona i zaparafowana przez Radcę Prawnego, prosimy o przesłanie do wyznaczonego opiekuna propozycję umowy (korzystając ze wzorów znajdujących się w zakładce Dokumenty do pobrania) na 5 dni przed terminem dostarczenia wersji papierowej dokumentu.

Po uzyskaniu akceptacji radcy, Kierownik Projektu zostanie poinformowany przez opiekuna o możliwości złożenia umowy w wersji papierowej. Zgodnie z Zarządzaniem Rektora 65/R/18 niesprawdzone umowy nie będą mogły być podpisywane i realizowane.

Szczegółowo procedura podpisywania umów cywilnoprawnych finansowanych z krajowych projektów naukowych, została przedstawiona na schemacie.

Obowiązek rejestracji dokumentów księgowych w Rejestrze zamówień publicznych pozostaje bez zmian.

 

 


Informacja dot. składania wniosków do NCN w UG

Przypominamy wszystkim zainteresowanym złożeniem wniosków projektowych w ramach aktualnie otwartych konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15 finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

zgodnie z Regulaminem zarządzania projektami naukowymi, ostateczną wersję wniosku należy złożyć w Biurze Zarządzania Projektami Naukowymi w terminie 7 dni roboczych przed datą zamknięcia konkursutj. do 07 czerwca 2018 r.

 

W uzasadnionych przypadkach, termin może być krótszy i wymaga uzgodnienia z Opiekunem Projektu w formie elektronicznej.

 


Laureaci programu "Ochrona zabytków archeologicznych" 

Uprzejmie zawiadamiamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Dofinansowanie otrzymały oba projekty złożone przez pracowników Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego:

1. Projekt dr Joanny Dąbal pt. „Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ul. Świętojańskej 6-7 w Gdańsku”,  kwota dofinansowania 31 400 zł;

2. Projekt dr Joanny Pyzel pt. „Publikacja. Osadnictwo neolityczne w Ludwinowie 7, gm. Włocławek”, kwota dofinansowania 62 500 zł.

Logotyp MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Uniwersytet Gdański na 6. miejscu wśród uczelni, którym przyznano największą liczbę grantów w konkursie MINIATURA 1

Narodowe Centrum Nauki podsumowało pierwszą edycję konkursu MINIATURA. W zakończonym niedawno konkursie wsparcie otrzymało 828 naukowców, a łączna kwota finansowania wyniosła prawie 30 mln zł.

Uniwersytet Gdański jest na 6 miejscu wśród uczelni z całego kraju, którym przyznano największą liczbę grantów. W województwie pomorskim przyznano 55 grantów, z czego 25 dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Liczbowy wskaźnik sukcesu wyniósł tym samym 50%! 

 
LICZBA OTRZYMANYCH GRANTÓW
LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
Wydział Biologii 8 8
Wydział Chemii 4 5
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 3 3
Wydział Nauk Społecznych 3 5
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed 2 3
Wydział Filologiczny 2 10
Wydział Oceanografii i Geografii 2 7
Wydział Zarządzania 1 5
Wydział Prawa i Administracji 0 4
Wydział Ekonomiczny 0 0
Wydział Historyczny 0 0

 

Top 10 MINIATURA 1

 

Podział na województwa

 

 


NCN ułatwia realizację grantów – pismo wyjaśniające

Narodowe Centrum Nauki wprowadziło korzystne dla Kierowników projektów zmiany w zasadach realizacji grantów. W piśmie z dnia 06 lutego 2018 r. wyznaczyło zakres dopuszczalnych zmian. Dokonując ich, należy mieć zawsze na względzie zapisy umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych i warunki danego konkursu. Dokonywane zmiany muszą pozostawać w zgodzie z pozostałymi zapisami umowy, jeżeli w niniejszym piśmie nie postanowiono inaczej.

Regulacje wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2018 r. w ten sposób, że do tego dnia projekty są realizowane zgodnie z podpisaną umową, zaś realizacja projektów od 1 lutego 2018 r. może odbywać się na zasadach określonych w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego, ale przy uwzględnieniu możliwości opisanych ww. piśmie.

Najważniejsze zmiany:

1. Kierownik projektu, o ile nie jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami jednostki, może dokonać następujących zmian:

 • zmian w zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparaturze naukowobadawczej, urządzeniach i oprogramowaniu w ramach kwoty zaplanowanej we wniosku;
 • zmian merytorycznych;
 • zmian w obrębie innych kosztów bezpośrednich.

Powyższych regulacji nie można zastosować w konkursach MINIATURA, ETIUDA, FUGA, UWERTURA i POLONEZ.

2. Za zgodą Kierownika Jednostki można dokonać następujących zmian:

 • przedłużenia okresu realizacji projektu do 12 miesięcy od pierwotnego terminu jego zakończenia (wyrażone w pełnych miesiącach).
 • przesunięcia środków finansowych pomiędzy zaplanowanymi we wniosku pozycjami kosztorysu w łącznej wysokości do 15% (ale nie większej niż 100 000 zł) kosztów bezpośrednich z kolumny Razem tabeli ww. kosztorysu.

Z pełną treścią pisma można zapoznać się tutaj: www.ncn.gov.pl

 


 

Archiwum

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 grudnia 2018 roku, 15:11