Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aktualności

 

Laureaci konkursu MINIATURA 2

Zgodnie z ogłoszonymi przez Koordynatorów Dyscyplin NCN listami rankingowymi projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 17 kwietnia 2018 roku wśród laureatów znalazł się:

 1. dr Przemysław Baranow z Wydziału Biologii - projekt pt. Znaczenie cech epidermy liści w taksonomii rodzajów plemienia Sobralieae Pfitz. (Orchidaceae), finansowanie w wysokości 25 245 zł;
 2. dr Katarzyna Macur z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii - projekt pt. Matrisom guzów nowotworowych piersi z tkanek utrwalonych - badania z wykorzystaniem chromatografii cieczowej/elektroforezy kapilarnej sprzężonych z tandemową spektrometrią mas, finansowanie w wysokości 49 755 zł;
 3. dr Izabela Anna Chincinska z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Wykorzystanie metody opartej na systemie CRISPR-Cas do badania interakcji transportera sacharozy StSUT4 z receptorem etylenu", finansowanie w wysokości 50 000 zł;
 4. dr Dominika Janus z Wydziału Filologicznego - projekt pt.: "Gdańskie protestanckie kazania pogrzebowe (1586-1746) w ujęciu tekstologicznym", finansowanie w wysokości 10 490 zł;
 5. dr Sabina Nowak z Wydziału Zarządzania - projekt pt.: "Ocena dokładności reguł klasyfikacji transakcji: porównanie wyników dla giełd w Pradze, Warszawie i Budapeszcie", finansowanie w wysokości 7 172 zł;
 6. dr Michał Edward Skóra z Wydziału Oceanografii i Geografii - projekt pt.: "Zastosowanie środowiskowego DNA (eDNA) w badaniu dynamiki inwazji pacyficznej gorbuszy Oncorhynchus gorbuscha w północnej Europie na przykładzie rzek Wielkiej Brytanii", finansowanie w wysokości 48 937 zł;
 7. dr Łukasz Krzysztof Wirkus z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: " Specyfika pracy kuratora sądowego z cudzoziemcami", finansowanie w wysokości 7 700,00 zł.
 8. dr Bożena Nejman-Faleńczyk z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Wpływ, pochodzącej od bakteriofaga Φ24B małej niekodującej cząsteczki RNA na metabolizm bakterii Escherichia coli - analiza z wykorzystaniem spektroskopii NMR", finansowanie w wysokości 46 051 zł;
 9. dr Iwona Janina Krupecka z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: "Filozofia polska wobec kwestii tożsamości kulturowej - perspektywa międzykulturowa", finansowanie w wysokości 12 100 zł;
 10. dr Marta Jurczyk z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: "Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w narracjach nauczycieli i terapeutów", finansowanie w wysokości 6 919,00 zł;
 11. dr Michalina Petelska z Wydziału Historycznego - projekt pt.: "Imigracja z ziem polskich XIX - XXI wieku w działalności wystawienniczej, edukacyjnej i wydawniczej muzeów Norwegii i Szwecji", finansowanie w wysokości 16 662,00 zł;
 12. dr Anna Justyna Lizińska z Wydziału Oceanografii i Geografii - projekt pt.: " BATLANTIC - Czy istnieje uniwersalne narzędzie do oceny stanu przybrzeżnych stref środowiska morskiego?", finansowanie w wysokości 45 637,00 zł;
 13. dr Dorota Maria Żurawa-Janicka z Wydziału Biologii - projekt pt.: " Analiza odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko białkom HtrA u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów", finansowanie w wysokości 47 850,00 zł;
 14. dr Katarzyna Małgorzata Zmudczyńska-Skarbek z Wydziału Biologii - projekt pt.: " Rozpoznanie wpływu kolonii ptaków morskich na strefę płytkiego litoralu Wyspy Niedźwiedziej (Svalbard)", finansowanie w wysokości 49 940,00 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji

 

 

 

Spotkanie informacyjne z Koordynatorem Dyscyplin NCN 05.04.2019

Srerdecznie zapraszamy na spotkanie z Koordynatorem Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Techniczych Narodowego Centrum Nauki ws. konkursów finansowanych przez NCN, ze środków EOG i funduszy norweskich oraz funduszy szwajcarskich. Szczegóły spotkania znajdują się na STRONIE. 

 


Laureaci konkursu HARMONIA 10, MAESTRO 10, SONATA BIS 8

 

18 lutego 2019 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXX konkursu. Łączna kwota otrzymanego finansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego to 5 236 893,00 zł.

 

W ramach konkursu SONATA BIS 8 finansowanie projektów otrzymali:

 1. dr Bożena Nejman-Faleńczyk z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Rola małych niekodujących RNA w regulacji mechanizmu działania systemu represja-antyrepresja związanego z przełączeniem cyklu życiowego fagów przenoszących geny groźnych dla człowieka toksyn”, kwota finansowania 1 706 600,00 zł;
 2. dr Sergey Samsonovz Wydziału Chemii, projekt pt.: „Modelowanie molekularne tworzenia struktury białkowej przez glikozaminoglikany oraz ich wpływ na biologicznie istotne oddziaływania białko-ligand”, kwota finansowania 2 477 304,00 zł;
 3. dr Magdalena Żadkowska z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt.: „I że Cię nie opuszczę aż do śmierci ... Praktyki życia codziennego par w wieku 50-64 lata z przynajmniej 20-letnim stażem”, kwota finansowania 839 489,00 zł;

 

W ramach konkursu HARMONIA 10 finansowanie projektu otrzymała:

 1. dr Paulina Czaplewska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, projekt pt.: „Wpływ modelowych błon biologicznych na strukturę i proces oligomeryzacji ludzkiej cystyny C”, kwota finansowania 843 500,00 zł;

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji

 


Regulamin zarządzania projektami naukowymi

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.02.2019 r.weszło w życie Zarządzenie nr 14/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim.

 

Tekst jednolity

 

Załączniki:

Plik Załączniki nr 1-3, 5-6, 8 - Karta Projektu, Oświadczenie, Opinia Komitetu, Decyzja Rektora, Zakres obowiązków, Wniosek bankowy

Plik Załącznik nr 4 - Upoważnienie

Plik Załącznik nr 7 - Wniosek o prefinansowanie Projektu ze środków własnych UG

Plik Załącznik nr 9 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu

Plik  Załącznik nr 10 - Wzór opracowania dokumentów księgowych

 


 

Laureaci konkursu MINIATURA 2

Zgodnie z ogłoszonymi przez Koordynatorów Dyscyplin NCN listami rankingowymi projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 17 kwietnia 2018 roku wśród laureatów znalazł się:

 1. dr Przemysław Baranow z Wydziału Biologii - projekt pt. Znaczenie cech epidermy liści w taksonomii rodzajów plemienia Sobralieae Pfitz. (Orchidaceae), finansowanie w wysokości 25 245 zł;
 2. dr Katarzyna Macur z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii - projekt pt. Matrisom guzów nowotworowych piersi z tkanek utrwalonych - badania z wykorzystaniem chromatografii cieczowej/elektroforezy kapilarnej sprzężonych z tandemową spektrometrią mas, finansowanie w wysokości 49 755 zł;
 3. dr Izabela Anna Chincinska z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Wykorzystanie metody opartej na systemie CRISPR-Cas do badania interakcji transportera sacharozy StSUT4 z receptorem etylenu", finansowanie w wysokości 50 000 zł;
 4. dr Dominika Janus z Wydziału Filologicznego - projekt pt.: "Gdańskie protestanckie kazania pogrzebowe (1586-1746) w ujęciu tekstologicznym", finansowanie w wysokości 10 490 zł;
 5. dr Sabina Nowak z Wydziału Zarządzania - projekt pt.: "Ocena dokładności reguł klasyfikacji transakcji: porównanie wyników dla giełd w Pradze, Warszawie i Budapeszcie", finansowanie w wysokości 7 172 zł;
 6. dr Michał Edward Skóra z Wydziału Oceanografii i Geografii - projekt pt.: "Zastosowanie środowiskowego DNA (eDNA) w badaniu dynamiki inwazji pacyficznej gorbuszy Oncorhynchus gorbuscha w północnej Europie na przykładzie rzek Wielkiej Brytanii", finansowanie w wysokości 48 937 zł;
 7. dr Łukasz Krzysztof Wirkus z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: " Specyfika pracy kuratora sądowego z cudzoziemcami", finansowanie w wysokości 7 700,00 zł.
 8. dr Bożena Nejman-Faleńczyk z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Wpływ, pochodzącej od bakteriofaga Φ24B małej niekodującej cząsteczki RNA na metabolizm bakterii Escherichia coli - analiza z wykorzystaniem spektroskopii NMR", finansowanie w wysokości 46 051 zł;
 9. dr Iwona Janina Krupecka z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: "Filozofia polska wobec kwestii tożsamości kulturowej - perspektywa międzykulturowa", finansowanie w wysokości 12 100 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji


 

RAPORTY ROCZNE ZA 2018 ROK

W związku ze zbliżającym się terminem składania raportów rocznych przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów obligują podmioty otrzymujące środki finansowe z budżetu nauki do terminowego składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów.

Termin dostarczenie raportów do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi – najpóźniej 10 dni roboczych przed terminem wyznaczonym przez instytucję finansującą.

Zwracamy uwagę, że raporty roczne powinny wpłynąć do MNiSW w następujących terminach:

 • Mobilność Plus – do 28 lutego;
 • NPRH – do 31 marca;
 • Diamentowy Grant – do 31 marca;

Raporty roczne powinny wpłynąć do NCN w następujących terminach:

raport roczny za dany okres sprawozdawczy należy złożyć w terminie do dnia 31 marca następnego roku. Pierwszy raport roczny należy złożyć za rok kalendarzowy, w którym okres realizacji projektu/stażu podoktorskiego wyniósł co najmniej 8 miesięcy (realizacja projektu/ stażu podoktorskiego rozpoczyna się z dniem wskazanym w umowie). Jeżeli realizacja projektu/ stażu podoktorskiego zgodnie z umową zakończy się nie później niż 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, to raport roczny za rok poprzedzający nie jest wymagany.

Więcej informacji

 


 

Laureaci konkursu OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Z 78 złożonych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego wniosków, 12 otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego to 4 878 435,00 zł

W ramach konkursu OPUS 15 finansowanie projektów otrzymali:

 1. Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii, projekt pt.: „mikroRNA w regulacji rozwoju bakteriofagów”, kwota finansowania 1 901 000,00 zł;
 2. Dr Karol Szawaryn z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Analiza składu chemicznego otoczek larwalnych Aphrophora alni i ich właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybicznych oraz przeciwnowotworowych”, kwota finansowania dla UG 489 140,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Narodowy Instytut Leków);
 3. Prof. dr hab. Adam Lesner z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej”, kwota finansowania dla UG 450 800,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk);
 4. Prof. dr hab. Adam Lesner z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Proteaza CP wirusa O'nyong-nyong: profilowanie substratowe, projektowanie i synteza inhibitorów oraz sond molekularnych wraz z ich analizą biochemiczną”, kwota finansowania dla UG 461 460,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Politechnika Wrocławska);
 5. Ks. dr hab. Grzegorz Szamocki z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Uniwersalizująca redakcja biblijnej historii początków Izraela. Aspekty literackie, uwarunkowania historyczne, przesłanie”, kwota finansowania 98 285,00 zł;
 6. Dr hab. Michał Gałędek z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt.: „Spór o wykładnię konstytucji Królestwa Polskiego jako formatyw polskiego liberalizmu politycznego”, kwota finansowania 412 529,00 zł;

 

W ramach konkursu PRELUDIUM 15 finansowanie projektów otrzymali:

 1. Mgr Lidia Gaffke z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Stymulacja różnych szlaków indukcji autofagii w aspekcie efektywności degradacji glikozoaminoglikanów w neuronopatycznych typach mukopolisacharydoz’, kwota finansowania 210 000,00 zł;
 2. Mgr Magdalena Miodyńska z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Perowskity metalohalogenkowe do fotokatalizy heterogenicznej”, kwota finansowania 206 214,00 zł;
 3. Mgr Samanta Romanowska z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Modelowanie reakcji fosforylacji katalizowanej ludzką kinazą tymidynową 1. Konieczny element racjonalnego projektowania radiouczulających analogów tymidyny”, kwota finansowania 179 184,00 zł;
 4. Mgr inż. Magda Kozak z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Fotoaktywne kompleksowe nanostruktury otrzymywane w procesie utleniania anodowego”, kwota finansowania 69 934,00 zł;
 5. Mgr Aleksandra Mańkowska z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt.: „Wpływ zmian w orientacji uwagi wzrokowej na wymiarze wertykalnym przy wykorzystaniu procedury adaptacji pryzmatycznej na wzrokową percepcję emocji: badanie z wykorzystaniem EEG”, kwota finansowania 189 889,00 zł;
 6. Mgr Maciej Mańko z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Ewolucja nowego stadium w cyklu życia rurkopławów z podrzędu Calycophorae (Cnidaria): zintegrowane podejście ekologii i ewolucyjnej biologii rozwoju”, kwota finansowana 210 000,00 zł.

 

W rozstrzygniętych konkursach do NCN wpłynęło łącznie 2970 wniosków, spośród których finansowanie otrzymało 618 przedsięwzięć. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 20,8%.

 

Źródło: NCN


Laureaci konkursu Polskie Powroty

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki postępowania selekcyjnego dla wniosków złożonych w naborze o udział w programie Polskie Powroty. Spośród 102 ocenianych merytorycznie wniosków projektowych, rekomendowanie do finansowania otrzymały 22 najlepsze projekty, które w trakcie oceny merytorycznej uzyskały minimum 90 na 100 możliwych do uzyskania punktów. Uniwersytet Gdański otrzyma finansowanie na zatrudnienie 3 polskich naukowców, którzy ostatnie lata pracowali w zagranicznych uczelniach lub jednostkach badawczych:

 1. dr Agnieszka Olbert-Dabrowska, kwota finansowania 2 175 000,00 zł;
 2. dr hab. Tomasz Paterek, kwota finansowania 2 175 000,00 zł;
 3. dr inż. Sławomir Lach, kwota finansowania 1 255 000,00 zł.

Program Polskie Powroty stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach programu pozwolą na zapewnienie wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

 

Więcej informacji na stronie NAWA: www.nawa.gov.pl

 


Klauzula informacyjna - konkursy na stypendystów 

Przypominamy o konieczności zamieszczania klauzuli informacyjnej dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko stypendysty w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Wzór klauzuli znajduje się TUTAJ

 

 


Umowy cywilnoprawne

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.06.2018 r. weszło w życie  Zarządzenie Rektora nr 65/R/18 w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim w zwiazku z czym obowiązują nowe wzory dokumentów, które dostępne są na stronie  BZPN TUTAJ  

 

Jak dotychczas każda umowa o dzieło musi być sprawdzona i zaparafowana przez Radcę Prawnego, prosimy o przesłanie do wyznaczonego opiekuna propozycję umowy (korzystając ze wzorów znajdujących się w zakładce Dokumenty do pobrania) na 5 dni przed terminem dostarczenia wersji papierowej dokumentu.

Po uzyskaniu akceptacji radcy, Kierownik Projektu zostanie poinformowany przez opiekuna o możliwości złożenia umowy w wersji papierowej. Zgodnie z Zarządzaniem Rektora 65/R/18 niesprawdzone umowy nie będą mogły być podpisywane i realizowane.

Szczegółowo procedura podpisywania umów cywilnoprawnych finansowanych z krajowych projektów naukowych, została przedstawiona na schemacie.

Obowiązek rejestracji dokumentów księgowych w Rejestrze zamówień publicznych pozostaje bez zmian.

 

 


Laureaci programu "Ochrona zabytków archeologicznych" 

Uprzejmie zawiadamiamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Dofinansowanie otrzymały oba projekty złożone przez pracowników Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego:

1. Projekt dr Joanny Dąbal pt. „Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ul. Świętojańskej 6-7 w Gdańsku”,  kwota dofinansowania 31 400 zł;

2. Projekt dr Joanny Pyzel pt. „Publikacja. Osadnictwo neolityczne w Ludwinowie 7, gm. Włocławek”, kwota dofinansowania 62 500 zł.

Logotyp MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


 

Archiwum

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 marca 2019 roku, 15:22