fbpx Biuro Projektów Naukowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biuro Projektów Naukowych

Aktualności

Prorektor ds. Badań Naukowych i Biuro Projektów Naukowych zapraszają na szkolenia online "Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla Wnioskodawców"

W kwietniu odbędą się 3 szkolenia z udziałem Koordynatorów Dyscyplin - Nauk o Życiu, Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce oraz Nauk Ścisłych i Technicznych.

Więcej informacji: Szkolenia / spotkania informacyjne

Nowy wymóg NCN dla osób, które kierowały lub kierują projektem MAESTRO i planują złożenie kolejnego wniosku w tym konkursie

Od konkursu MAESTRO 14, którego ogłoszenie jest planowane na czerwiec 2022 r., a zamknięcie naboru wniosków na 15 września 2022 r., w przypadku chęci złożenia wniosku, w którym jako kierownik będzie wskazana osoba niepełniąca dotychczas roli Principal Investigator w projektach finansowanych przez European Research Council (ERC), a pełniąca w przeszłości lub w chwili składania wniosku rolę kierownika projektu MAESTRO finansowanego w ramach wcześniejszych edycji tego konkursu, wprowadzony zostanie nowy wymóg dotyczący złożenia wniosku przez tę osobę w konkursach organizowanych przez ERC.

Więcej informacji: NCN

 

Projekt w partnerstwie UG z finansowaniem w ramach SONATA BIS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów MAESTRO i SONATA BIS. Wśród 40 projektów, które otrzymają finansowanie w ramach SONATA BIS – panel ST jest „Technologia addytywnego wytwarzania elektroaktywnych przestrzennych struktur z kompozytów polilaktydu wzmacnianego diamentem” pod kierownictwem dr. hab. inż. Jacka Ryla z Politechniki Gdańskiej (lidera projektu w ramach konsorcjum razem z UG, partnerem projektu). Kierownikiem projektu ze strony UG jest dr Paweł Niedziałkowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Łączna kwota finansowania wynosi 1 982 560 zł, z czego 572 800 zł trafi do naukowców z UG.

Celem konkursu SONATA BIS jest wsparcie projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Lista wszystkich laureatów i więcej informacji: NCN

Journal Checker Widget - narzędzie pomocne w wyszukiwaniu czasopism

Informujemy, że na stronie internetowej Koalicji S zostało zamieszczone nowe narzędzie tzw. Journal Checker Widget. Jest ono pomocne w wyszukiwaniu czasopism, w których naukowcy mogą publikować zgodnie z Polityką Otwartego Dostępu do Publikacji NCN. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat pod adresem https://journalcheckertool.org/widget.

Formularze wniosków dostępne w ZSUN/OSF

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów SONATINA 5SHENG 2 i Weave-UNISONO zostały udostępnione w systemie ZSUN/OSF. 

Przypominamy, że w konkursie Weave–UNISONO wniosek krajowy jest składany do NCN przez polski zespół badawczy w systemie ZSUN/OSF w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN. Po upływie tego terminu wysłanie wniosku nie będzie możliwe i konieczne będzie założenie nowego wniosku.

Więcej informacji: NCN

Raporty roczne za 2020 rok

W związku ze zbliżającym się terminem składania raportów rocznych przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów obligują podmioty otrzymujące środki finansowe z budżetu nauki do terminowego składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów.

Termin dostarczenie raportów do Biura Projektów Naukowych – najpóźniej 10 dni roboczych przed terminem wyznaczonym przez instytucję finansującą.

Zwracamy uwagę, że raporty roczne powinny wpłynąć do MEiN w następujących terminach:

• NPRH – do 31 marca;

• Diamentowy Grant – do 31 marca.

Raporty roczne projektów realizowanych w ramach konkursów NCN powinny wpłynąć do instytucji finansującej do dnia 31 marca. W związku z nadal istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami zwracamy się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną

Więcej informacji: NCN

Laureaci konkursu NCN MINIATURA 4

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki predstawili listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 4 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 1 czerwca 2020 r.

Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego:

 1. Pan dr inż Grzegorz Masik z Wydziału Oceanografii i Geografii, wniosek pt.: "Strategie odporności społecznej, gospodarczej i środowiskowej miast wojewódzkich i samorządów regionalnych w Polsce", otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 5 500,00 zł;

 2. Pani dr hab. Joanna Pyzel z Wydziału Historycznego, wniosek pt.: „Ceramika wstęgowa poza typologią: wielowskaźnikowe badania wczesnoneolitycznej ceramiki”, otrzymała finansowanie wyjazdu konsultacyjnego w wysokości 21 637,00 zł;

 3. Pan dr Maurycy Żarczyński z Wydziału Oceanografii i Geografii, wniosek pt.: „Rozpoznanie potencjału osadów jezior Gruzji dla celów rekonstrukcji zmian środowiska w holocenie”, otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 940,00 ;

 4. Pan dr Artur Piróg z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, wniosek pt.: „Detekcja prekursorów peptydów prezentowanych przez MHC”, otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 41 800,00 ;

 5. Pan dr Przemysław Jurczak z Wydziału Chemii, wniosek pt.: "Badanie kompatybilności nanomateriałów 2D (TiO2) z ligandami z grup peptydów i białek. Analiza wpływu sfunkcjonalizowanych nanomateriałów 2D na komórki prokariotyczne i eukariotyczne", otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 ;

 6. Pani dr inż Donata Figaj Wydziału Biologii, wniosek pt.: "Wpływ proteazy ClpP na system sekrecji typu drugiego u fitopatogennych bakterii Dickeya solani i Dickeya dadantii", otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 48 400,00 ;

 7. Pani dr Ana Belen Sainz z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych, wniosek pt.: "Wyrażalność nieklasyczności", otrzymał finansowanie wyjazdu badawczego w wysokości 23 870,00 zł;

 8. Pani dr Katarzyna Kuncewicz z Wydziału Chemii, wniosek pt.: "Receptor TIGIT - nowy cel molekularny w immunoterapii nowotworów" otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 zł;

 9. Pani dr Justyna SawickaWydziału Chemii, wniosek pt.: "Zwiększenie dostępności farmaceutycznej proregeneracyjnego peptydu RDKVYR poprzez umieszczenie w drukowanym 3D hydrożelowym opatrunku" otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 40 942,00 zł;

 10. Pan dr John SelbyMiędzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych, wniosek pt.: "Kategoryjne podstawy teorii przyczynowo-inferencyjnych" otrzymał finansowanie wyjazdu badawczego w wysokości 22 825,00 zł;

 11. Pani dr Monika SzubaWydziału Filologicznego, wniosek pt.: "Poetyka krajobrazu: praktyka eksperymentalna we współczesnej literaturze szkockiej" otrzymał finansowanie wyjazdu badawczego w wysokości 21 365,00 zł;

 12. Pan dr Antonio Mandarino z  Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych, wniosek pt.: "Nanomagnesy molekularne do zastosowań w technologiach kwantowych" otrzymał finansowanie wyjazdu badawczego w wysokości 49 500,00 zł;

 13. Pani dr Natalia KarskaWydziału Chemii, wniosek pt.: "Wyznaczenie struktury przestrzennej białka UL49.5 wirusa HSV-1 z wykorzystaniem techniki magnetycznego rezonansu jądrowego i metod modelowania molekularnego" otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 27 500,00 zł.

Składanie wniosków do Narodowego Centrum Nauki odbywało się w sposób ciągły i zakończyło się do 30 września 2020 r.

Serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji: NCN


Laureaci konkursu NCN OPUS 19 i PRELUDIUM 19

Po raz dziewiętnasty NCN ogłosił wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM. Wśród laureatów znajdują się naukowcy z UG, którzy otrzymali finansowanie 13 projektów, w tym w 4 z nich w ramach konsorcjów naukowych. Łączna kwota przyznanego finansowania dla UG to ponad 7,5 mln zł.

OPUS to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Wśród laureatów znalazło się 9 pracowników Uniwersytetu Gdańskiego a 4 projekty będą realizowane w konsorcjach, w których Uniwersytet Gdański jest Partnerem.  Łączna kwota pozyskanego finansowania dla UG to 7 015 132,00 zł.

PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora, w którym można się ubiegać o przyznanie środków pieniężnych na realizację projektu, którego zespół badawczy składa się z maksymalnie trzech osób - w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.  Wramach tego konkursu 4 wnioski z Uniwersytetu Gdańskiego  otrzymały finansowanie na łączną kwotę 551 928,00 zł.

 

PROGRAM

TYTUŁ

KIEROWNIK PROJEKTU

Wnioskodawca

Lider

WYDZIAŁ

KWOTA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW

KWOTA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW DLA UG

OPUS 19

 

W poszukiwaniu podejścia regulacyjnego do statków autonomicznych

dr Justyna Nawrot

Jednostka naukowa

 

WPiA

416 526,00 zł

416 526,00 zł

Aktywizm polityczny Polaków w Wielkiej Brytanii

dr Grzegorz Piotrowski

Jednostka naukowa

 

WNS

269 266,00 zł

269 266,00 zł

Molekularne mechanizmy stymulacji autofagii przez genisteinę oraz jej efekty komórkowe i fizjologiczne w chorobie Huntingtona

prof. dr hab. Grzegorz Władysław Węgrzyn

Jednostka naukowa

 

WB

2 402 400,00 zł

2 402 400,00 zł

Metabolizm bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i patofizjologiczna rola elongazy kwasów tłuszczowych -1 (ELOVL1)

dr hab. Łukasz Haliński (dr hab. Adriana Mika GUMed)

Konsorcjum

GUMed

WCH

1 770 582,00 zł

255 600,00 zł

Działanie i charakterystyka chemiczna frakcji polisacharydowo-białkowej płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta na kliniczne szczepy Candida albicans.

dr hab. Paulina Czaplewska, prof. UG (dr hab. Marta Fiołka)

Konsorcjum

U MCS Lublin

MWB

2 023 980,00 zł

966 000,00 zł

Aromatyzacja steroidów przez małże morskie: charakterystyka kompleksu enzymatycznego i efektywność procesu w obecności związków EDs (ang. Endocrine Disruptors).

dr hab. Katarzyna Smolarz (dr hab. Anna Hallmann)

Konsorcjum

GUMED

WOiG

1 396 800,00 zł

262 200,00 zł

Eutrofizacja, zmiany reżimu mieszania i anoksja: reakcje warwowego Jeziora Gorzyńskiego (Polska NW) na zmienność klimatu i wpływ człowieka w holocenie

prof. dr hab. Wojciech Tylmann

Jednostka naukowa

 

WOiG

1 254 180,00 zł

1 254 180,00 zł

Do jakiego stopnia odpowiedź transkryptomiczna w zdarzeniach inicjujących toksyczność płucną u myszy zależy od cech strukturalnych nanocząstek, które ją wywołują - TransNANO?

prof. dr hab. Tomasz Puzyn

Jednostka naukowa

 

WCH

749 520,00 zł

749 520,00 zł

Elektrochemiczny Au-Minecraft: nowe podejście do budowy systemów biosensoryki impedancyjnej

dr Paweł Niedziałkowski (dr hab. Jacek Ryl PG)

Konsorcjum

PG

WCH

1 075 202,00 zł

439 440,00 zł

PRELUDIUM 19

Zmiany w profilu kwasów tłuszczowych w różnych klasach lipidowych w raku piersi - ocena ich roli i wartości diagnostycznej

mgr inż. Alicja Helena Pakiet

Osoba fizyczna

 

WCH

138 360,00 zł

138 360,00 zł

Programy Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych kierowane do Polski 1953-1999: Studium z zakresu amerykańskiej dyplomacji publicznej

mgr Anna Maria Podciborska

Osoba fizyczna

 

WH

153 256,00 zł

153 256,00 zł

Związek między symptomami lęku i depresji, a uzależnieniem od portali społecznościowych: rola preferencji komunikacji przez Internet i lęku przed pominięciem

mgr Julia Balcerowska

Jednostka naukowa

 

WNS

140 480,00 zł

140 480,00 zł

Czynniki determinujące decyzję oskarżonego o skorzystaniu z instytucji konsensualnego rozstrzygnięcia procesu karnego. Analiza komparatystyczna praktyki w systemach prawnych Anglii i Walii oraz Rzeczypospolitej Polskiej

mgr Andrzej Lewna

Jednostka naukowa

 

WPiA

119 832,00 zł

119 832,00 zł

Więcej informacji: www.ncn.gov.pl


Diamentowe Granty po raz dziewiąty

Minister nauki i szkolnictwa wyższego rozstrzygnął dziewiąty konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Poprzez program wspierany jest rozwój karier wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Wśród laureatów konkursu jest Pani Natalia MiernikWydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt pt.: „Wpływ łąk podwodnych Zostera marina na aktywność bioturbacyjną makrofauny w różnych warunkach temperaturowych” uzyskał finansowanie w wysokości 219 950,00 zł.

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji: MNiSW

 


Laureaci konkursu NCN SONATINA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu na projektu badawcze dla młodych naukowców SONATINA 4. Wśród 35 naukowców jest dr inż. Umesh Kalathiya z Międzynarodowego Centrum nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt pt.: „Specyficzność w wykrywaniu PTC w mRNA przez NMD i jego sieć, spostrzeżenia z perspektywy raka i sieciowanie (XL-MS)” otrzymał finansowanie w wysokości 604 075,00 zł.

Celem konkursu SONATINA jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez umożliwienie pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej inormacji: www.ncn.gov.pl


Laureaci konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił 200 młodych naukowców spośród 1793 wnioskodawców, którym przyznał stypendium. Stypendium może być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 15 czerwca 2020 r., posiadali status młodego naukowca.

Wśród laureatów znaleźli się:

 1. dr Ana Belén Sainz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 2. dr Paweł Atroszko z Wydziału Nauk Społecznych;
 3. dr Paweł Mazierski z Wydziału Chemii.

Stypendia zostały przyznane na wnioskowany okres, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. 

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: MNiSW


Laureaci konkursu OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1. Wśród laureatów znajdują się naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali finasowanie 17 projektów. Dodatkowo w ramach konsorcjów naukowych pracownicy Uniwersytetu będą realizowali 4 projekty. Łączna kwota przyznanego finansowania to ponad 19 mln zł, w tym finasowanie dla UG blisko 14 mln zł.

Konkurs OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do etapu kariery naukowej lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Do NCN wpłynęły 2133 wnioski na łączną kwotę niemal 2,2 mld zł. Po przeprowadzeniu procesu oceny eksperci zakwalifikowali do finansowania 350 projektów o wartości prawie 460 mln zł.

W konkursie PRELUDIUM o środki na badania mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, a temat projektu nie musi być powiązany z tematyką rozprawy doktorskiej. W osiemnastej edycji konkursu naukowcy złożyli 1146 wniosków na kwotę niemal 170 mln zł. Ostatecznie do finansowania zostało skierowanych 205 projektów o łącznym budżecie prawie 32 mln zł.

Adresatami konkursu SONATA są natomiast badacze posiadający stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W piętnastej edycji konkursu badacze złożyli 990 wniosków na łączną kwotę prawie 730 mln zł. Finansowanie otrzymało 9158 projektów o łącznej wartości niemal 130 mln zł.

Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez początkujących naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspieranie mobilności młodych badaczy. W pierwszej edycji konkursu, który jest wspólną inicjatywą NCN i NAWA, spłynęło 255 wniosków, z czego 96 otrzymało finansowanie w łącznej wysokości prawie 47 mln zł.

Więcej informacji: www.ncn.gov.pl

KONKURS

LP

TYTUŁ

KIEROWNIK PROJEKTU

WNIOSKODAWCA

LIDER

WYDZIAŁ UG

KWOTA WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW

KWOTA WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW DLA UG

OPUS 18

1

Ocena wrażliwości i remediacyjnego potencjału zielenic planktonowych wobec niesteroidowych leków przeciwzapalnych obecnych w środowisku wodnym

dr hab. Anna Marta Aksmann

Konsorcjum naukowe

Uniwersytet Gdański

WB

2 583 000,00

1 370 880,00

2

Zdecentralizowana kontrola konstytucyjności prawa na przykładzie regulacji prawnych i praktyki ustrojowej państw nordyckich i jej potencjalny wpływ na polską rzeczywistość konstytucyjną po 2015 r.

dr hab. Anna Rytel-Warzocha

Jednostka naukowa

WPiA

322 632,00

322 632,00

3

Molekularne podstawy zakłócania transkrypcji poprzez tzw. cross-talk czynników transkrypcyjnych, i jego wpływ na żywotność bakterii

dr hab. Iwona Mruk

Jednostka naukowa

-

WB

1 359 600,00

1 359 600,00

4

Badania biochemicznych i fizjologicznych markerów wpływu diklofenaku na bałtyckie sinice

dr hab. Magda Caban

Jednostka naukowa

 -

WCH

1 681 680,00

1 681 680,00

5

Hsp70 i pomocnicze białka opiekuńcze w odzyskiwaniu białek z agregatów

prof. dr hab. Krzysztof  Liberek

Jednostka naukowa

 -

MWB

2 450 400,00

2 450 400,00

6

Funkcjonalizowane hydrożele peptydowe jako narzędzie wspomagające regenerację mięśni szkieletowych i zwiększające właściwości terapeutyczne prekursorowych komórek miogenicznych

prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko - UW;

dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło - UG

Konsorcjum naukowe

Uniwersytet Warszawski

WCH

2 926 799,00

262 730,00

PRELUDIUM 18

7

Mechanizm degradacji glikozoaminoglikanów pod wpływem resweratrolu w mysim modelu neuronopatycznej choroby z grupy mukopolisacharydoz

mgr Estera Elmira Rintz

Jednostka naukowa

-

WB

210 000,00

210 000,00

8

Nowe nanomateriały oparte na kompozytach tytanowych sprzężonych z cząsteczkami affibody o potencjalnym zastosowaniu w konwersji fototermicznej

mgr inż. Maria Cristina Nevarez Martinez

Jednostka naukowa

-

WCH

210 000,00

210 000,00

9

Wpływ galaktooligosacharydów poprzez oś mikrobiom-jelita-mózg na odpowiedź behawioralną, endokrynną i immunologiczną oraz procesy neurochemiczne u szczurów z wywołaną nadaktywnością ciała migdałowatego

mgr Jan Krzysztof Ruciński

Jednostka naukowa

-

WB

209 760,00

209 760,00

10

Analiza związku deregulacji układu endosomalno-lizosomalnego z procesem prezentacji antygenów przy udziale cząsteczek MHC klasy II w odniesieniu do łuszczycy

mgr Katarzyna Bocheńska

Osoba fizyczna

-

WB

139 200,00

139 200,00

11

Rola białek szlaku ubikwityna-proteasom w degradacji transportera TAP zależnej od białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa 1

mgr Magda Wąchalska

Jednostka naukowa

 -

MWB

139 200,00

139 200,00

12

INTERACJE GŁOSOWE MIĘDZY PARTNERAMI LĘGOWYMI U MONOGAMICZNEGO GATUNKU PTAKA MORSKIEGO, ALCZYKA (ALLE ALLE)

mgr Marion Devogel

Jednostka naukowa

 -

WB

104 160,00

104 160,00

PRELUDIUM BIS 1

13

Nowe analogi ludzkiej kateplicydyny (LL-37) o zwiększonej odporności na degradacje enzymatyczną. Projektowanie, synteza chemiczna i badania biologiczne

prof. dr hab. Adam Lesner

Jednostka naukowa

 -

WCH

532 800,00

532 800,00

14

Projektowanie i synteza stabilnych proteolitycznie i przenikających przez błony komórkowe aktywatorów ludzkiego proteasomu 20S oraz zbadanie ich wpływu na aktywność tego enzymu w modelach komórkowych chorób neurodegeneracyjnych

dr hab. Elżbieta Jankowska

Jednostka naukowa

-

WCH

492 000,00

492 000,00

15

Rola i mechanizm regulacji ekspresji genów kodujących dioksygenazy w adaptacji roślin do wzrostu i rozwoju w warunkach panujących na lądzie.

prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Jednostka naukowa

 -

MWB

532 800,00

532 800,00

16

Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2 do użytecznych węglowodorów

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medyńska

Jednostka naukowa

 -

WCH

532 800,00

532 800,00

SONATA 15

17

Maskowanie ładunku aktywnych biologicznie peptydów jako nowa strategia poprawy ich biodostępności po podaniu doustnym. Optymalizacja i uniwersalizacja metody.

dr Agata Gitlin-Domagalska

Jednostka naukowa

 -

WCH

1 128 600,00

1 128 600,00

18

Poziom infekcji bakteriami endosymbiotycznymi oraz ich wpływ na poziom zmienności genetycznej i profile kompleksów mikrobiota modelowego pluskwiaka słodkowodnego Aphelocheirus aestivalis (Insecta: Heteroptera)

dr Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba

Osoba fizyczna

-

WB

804 625,00

804 625,00

19

Zastosowanie zimnych plazm atmosferycznych generowanych w kontakcie z przepływającym roztworem do bezpośredniej degradacji antybiotyków oraz obniżenia oporności wielolekowej w środowisku naturalnym

dr inż. Anna  Dzimitrowicz - PW;
dr Wojciech Śledź - UG

Konsorcjum naukowe

Politechnika Wrocławska

MWB

796 404,00

302 280,00

20

Sygnalizacja wapniowa w limfocytach T z udziałem jądrowych i lizosomalnych czynników transkrypcyjnych, w odniesieniu do łuszczycy

dr Marta Magdalena Moskot

Jednostka naukowa

Uniwersytet Gdański

WB

1 045 920,00

1 045 920,00

21

Terapeutyczne zastosowanie pochodnych temporyny w chorobach infekcyjnych wywoływanych patogenami wewnątrzkomórkowymi.

dr Anna Golda - UJ;

dr inż. Paulina Kosikowska-Adamus - UG

Konsorcjum naukowe

Uniwersytet Jagielloński

WCH

978 732,00

70 800,00

Serdecznie gratulujemy!


Laureaci konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

Ogłoszony pod koniec marca konkurs SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 został rozstrzygnięty. Miał on na celu wyłonienie projektów, które przyczynią się do zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, a także udoskonalenia testów diagnostycznych, poszukiwania nowych leków i łagodzenia społecznych skutków pandemii. Na złożenie wniosków naukowcy mieli jedynie dwa tygodnie, zaś ocena została wykonana zaledwie w miesiąc. 

Badacze złożyli 262 wnioski na łączną kwotę ponad 140 mln zł, z czego do oceny merytorycznej skierowano 259. Finansowanie na łączną kwotę ponad 12 mln zł przyznano 19 projektom, wśród których znalazł się projekt Pani dr hab. Eweliny Król z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii - projekt pt. "Droga do bezpiecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 – modyfikacje białka strukturalnego „Spike” prowadzące do eliminacji efektu ADE" otrzymał finansowanie w wysokości 999 600 zł.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji


Laureaci konkursu START 2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych.

Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. W programie panuje wysoka konkurencja. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 845 kandydatów. Średni wiek tegorocznych laureatów wynosi 28,5 lat, a 44 % nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat). Wśród nagrodzonych najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne, nauki techniczne oraz nauki humanistyczne i społeczne. Wśród laureatów znalazło się 4 naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego:

1.       Dr Joanna Drzeżdżon z Wydziału Chemii w dziedzinie chemia;
2.       Mgr Agnieszka Grajewska z Wydziału Oceanografii i Geografii w dziedzinie hydrologia i oceanologia;
3.       Mgr Igor Obuchowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii w dziedzinie biologia molekularna;
4.       Dr Karolina Pierzynowska z Wydziału Biologii w dziedzinie biologia medyczna.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji


Zestawienie finansowanych przez NCN badań nad wirusami i epidemiami

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie wykaz wybranych projektów badawczych, staży zagranicznych, stypendiów i innych działań naukowych finansowanych przez NCN, które dotyczą badań nad wirusami i epidemiami. Wśród 52 wymienionych projektów znalazło się aż 6 realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim:

Panel

Konkurs

Tytuł polski

Kierownik projektu

Wydział

Data podpisania

Data zakończenia

Kwota umowy w zł

NZ6

SONATA BIS

Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej

Andrea Lipińska

MWB

05.05.2015

04.01.2021

1 870 760 zł

HS3

OPUS

"Sina śmierć z Azji". Epidemie cholery w północno-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku

Iwona Janicka

WH

05.08.2016

04.08.2020

193 200 zł

NZ7

SONATA

Oszacowanie ryzyka dla zdrowia publicznego, związanego z potencjalnie niebezpiecznymi zoonotycznymi szczepami wirusa grypy typu A, krążącymi obecnie wśród populacji zwierząt hodowlanych w Polsce.

Krzysztof Łepek

MWB

23.01.2017

22.07.2020

747 040 zł

NZ6

PRELUDIUM

Ocena immunogenności silnie konserwowanych epitopów glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C eksponowanych na powierzchni cząsteczek wirusopodobnych opartych na małym białku powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B.

Anna Czarnota

MWB

02.08.2017

01.08.2020

99 600 zł

NZ6

PRELUDIUM

Analiza roli cząsteczek mikroRNA wirusa pseudowścieklizny w infekcji wirusowej przy użyciu inhibitorów RNA.

Weronika Hoffmann

MWB

27.03.2018

26.03.2020

120 000 zł

NZ6

OPUS

Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B

Katarzyna Grzyb

MWB

02.10.2018

01.10.2021

1 410 400 zł

Zachęcamy do zapoznania się z pełną lista wybranych projektów na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl

 


Informacje dot. realizacji projektów w związku z wirusem SARS-COV-2

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji projektów w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce znajdą Państwo TUTAJ

 


Laureaci XVIII edycji konkursu Fundacji Polpharma

Tematem tegorocznej, XVIII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji było: "Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz  poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii".

Na konkurs wpłynęło 16 wniosków. Wszystkie wnioski zostały skierowane do recenzji.

Rada Naukowa Fundacji na posiedzeniu 10 października, na podstawie recenzji i oceny własnej ustaliła listę rankingową projektów i przedstawiła ją zarządowi Fundacji.

Wyłoniono 3 lauratów wśród których znalazła się Pani dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Katedry Chemii Biomedycznej Wydziału Chemii - projekt pt. "Immunomodulatory peptydowe jako inhibitory punktów kontrolnych PD-1/PD-L1 następnej generacji" otrzymał finansowanie w wysokości 539 280,00 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: polpharma 

 


 

Regulamin zarządzania projektami naukowymi

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.02.2019 r.weszło w życie Zarządzenie nr 14/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim.

 

Tekst jednolity

 

Załączniki:

Plik Załączniki nr 1-3, 5-6, 8 - Karta Projektu, Oświadczenie, Opinia Komitetu, Decyzja Rektora, Zakres obowiązków, Wniosek bankowy

Plik Załącznik nr 4 - Upoważnienie

Plik Załącznik nr 7 - Wniosek o prefinansowanie Projektu ze środków własnych UG

Plik Załącznik nr 9 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu

Plik Załącznik nr 10 - Wzór opracowania dokumentów księgowych

 


Klauzula informacyjna - konkursy na stypendystów 

Przypominamy o konieczności zamieszczania klauzuli informacyjnej dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko stypendysty w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Wzór klauzuli znajduje się TUTAJ

 

 


Umowy cywilnoprawne

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.06.2018 r. weszło w życie  Zarządzenie Rektora nr 65/R/18 w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim w zwiazku z czym obowiązują nowe wzory dokumentów, które dostępne są na stronie  BZPN TUTAJ  

 

Jak dotychczas każda umowa o dzieło musi być sprawdzona i zaparafowana przez Radcę Prawnego, prosimy o przesłanie do wyznaczonego opiekuna propozycję umowy (korzystając ze wzorów znajdujących się w zakładce Dokumenty do pobrania) na 5 dni przed terminem dostarczenia wersji papierowej dokumentu.

Po uzyskaniu akceptacji radcy, Kierownik Projektu zostanie poinformowany przez opiekuna o możliwości złożenia umowy w wersji papierowej. Zgodnie z Zarządzaniem Rektora 65/R/18 niesprawdzone umowy nie będą mogły być podpisywane i realizowane.

Szczegółowo procedura podpisywania umów cywilnoprawnych finansowanych z krajowych projektów naukowych, została przedstawiona na schemacie.

Obowiązek rejestracji dokumentów księgowych w Rejestrze zamówień publicznych pozostaje bez zmian.

 

 


Laureaci programu "Ochrona zabytków archeologicznych" 

Uprzejmie zawiadamiamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Dofinansowanie otrzymały oba projekty złożone przez pracowników Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego:

1. Projekt dr Joanny Dąbal pt. „Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ul. Świętojańskej 6-7 w Gdańsku”,  kwota dofinansowania 31 400 zł;

2. Projekt dr Joanny Pyzel pt. „Publikacja. Osadnictwo neolityczne w Ludwinowie 7, gm. Włocławek”, kwota dofinansowania 62 500 zł.

Logotyp MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


 

Archiwum

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Oźóg
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 marca 2021 roku, 12:56