Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi | Serwis główny UG

Aktualności

Laureaci konkursu SONATINA 2

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu na stypendia doktorskie SONATINA 2 ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2017 roku wśród laureatów znaleźli się:

 1.  mgr Cezary Kucewicz z Wydziału Historycznego, projekt pt. "Wojna i wojskowość w mitologii starożytnej Grecji", kwota finansowania 548 047 zł;
 2. dr Michał Studziński z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt. "Nowe bezkorekcyjne protokoły teleportacji kwantowej i ich zastosowania", kwota finansowania 765 983 zł;
 3. mgr Marcin Łobejko z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt. "Proces pozyskiwania pracy w termodynamice kwantowej", kwota finansowania 643 246 zł;
 4. mgr Paweł Pawłowski z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt. "Przezwyciężenie paradoksów naiwnej poprawności logicznej i nieformalnej dowodliwości poprzez semantykę niedeterministyczną i semantykę uprawdziwiaczy", kwota finansowania 381 992 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji 

Źródło: NCN

 


Laureaci konkursu ETIUDA 6

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu na stypendia doktorskie ETIUDA 6 ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2017 roku wśród laureatów znalazł się Pan mgr Łukasz Janowski z Wydziału Oceanografii i Geografii. Projekt pt. "Identyfikacja habitatów dennych Laguny Weneckiej na podstawie badań echosondą wielowiązkową" otrzymał finansowanie w wysokości 95 412 zł.

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji

Źródło: NCN

 


Laureaci konkursu Diamentowy Grant

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów konkursu Diamentowy Grant, wśród których znalazł się  Pan Piotr Bereznowski z Wydziału Nauk Społecznych. Projekt pt. „Analiza sieci. Stabilność metody oraz jej zastosowanie w obszarze uzależnień behawioralnych, na przykładzie uzależnienia od pracy oraz uzależnienia od uczenia się” otrzymał finansowanie w  wysokości 179 960 zł.

Serdecznie gratulujemy!

 


Umowy cywilnoprawne

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.06.2018 r. weszło w życie  Zarządzenie Rektora nr 65/R/18 w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim w zwiazku z czym obowiązują nowe wzory dokumentów, które dostępne są na stronie  BZPN TUTAJ  

 

Jak dotychczas każda umowa o dzieło musi być sprawdzona i zaparafowana przez Radcę Prawnego, prosimy o przesłanie do wyznaczonego opiekuna propozycję umowy (korzystając ze wzorów znajdujących się w zakładce Dokumenty do pobrania) na 5 dni przed terminem dostarczenia wersji papierowej dokumentu.

Po uzyskaniu akceptacji radcy, Kierownik Projektu zostanie poinformowany przez opiekuna o możliwości złożenia umowy w wersji papierowej. Zgodnie z Zarządzaniem Rektora 65/R/18 niesprawdzone umowy nie będą mogły być podpisywane i realizowane.

Szczegółowo procedura podpisywania umów cywilnoprawnych finansowanych z krajowych projektów naukowych, została przedstawiona na schemacie.

Obowiązek rejestracji dokumentów księgowych w Rejestrze zamówień publicznych pozostaje bez zmian.

 

Laureaci konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach XXVII konkursu NCN 16 wniosków złożonych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania to 13 120 959 zł.

W ramach konkursu OPUS:

1. dr Katarzyna Grzyb z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, projekt pt.: „Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzniowym wirusa zapalenia wątroby typu B”, kwota finansowania 1 410 400 zł;

2. dr Joanna Nakonieczna z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, projekt pt.: „Wpływ przeciwdrobnoustrojowej fotoinaktywacji na wirulencję szczepów Staphylococcus aureus kolonizujących chorych z atopowym zapaleniem skóry: badania in vitro oraz in vivo”, kwota finansowania 949 300 zł;

3. dr hab. Alicja Węgrzyn z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Biologiczne badania efektywności i bezpieczeństwa terapii fagowej na modelu zakażeń kurcząt wywołanych szczepami Salmonella”, kwota finansowania 2 019 500 zł;

4. dr Monika Glinkowska z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Mechanizmy koordynacji cyklu komórkowego bakterii - trop DiaA”,                                            kwota finansowania 1 033 400 zł;

5. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Poznanie molekularnych podstaw regulacji aktywności lizosomu, potencjalnego celu interwencji terapeutycznej w chorobach zapalnych skóry, na przykładzie łuszczycy”, kwota finansowania 1 999 400 zł;  

6. dr Adam Sieradzan z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Modelowanie gruboziarniste procesów biochemicznych z udziałem białek przy uwzględnieniu ziarnistych struktur wody i lipidów”, kwota finansowania 570 200 zł;

7. dr hab. Magdalena Wysocka z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Nowa klasa peptydów penetrujących jądro komórkowe. Projektowanie, synteza, mechanizm działania”, kwota finansowania 843 000 zł;

8. dr hab. Piotr Perkowski z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Komunizm, Solidarność i kryzys nowoczesności”, kwota finansowania 188 440 zł;

9. dr hab. Lech Czerniak z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Neolityczny rondel w Nowym Objezierzu. Społeczne i kosmologiczne aspekty zmian kulturowych na przełomie 6 i 5 tysiąclecia przed Chr.”, kwota finansowania 1 319 500 zł; 

10. dr hab. Inż. Konrad Ocalewicz z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Dynamika telomerazy i telomerowego DNA u pstrągów tęczowych z zaburzeniami wzrostu i zakłóconym procesem rozwoju gonad”, kwota finansowania 756 069 zł;  

11. dr Agata Weydmann z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „HIDEA - Ukryta różnorodność planktonu w Arktyce Europejskiej”, kwota finansowania 1 399 490 zł; 

W ramach konkursu PRELUDIUM:

12. mgr Patrycja Parnicka z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Nowe nanomateriały typu REOF@TiO2 o potencjalnym zastosowaniu w procesach fotokatalitycznych”, kwota finansowania 201 560 zł; 

13. mgr inż. Marek Kobylański z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Przestrzennie zorientowane nanorurki TiO2 modyfikowane kopolimerami przewodzącymi do generowania wodoru”, kwota finansowania 139 580 zł; 

14. mgr Łukasz Golon z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Mapowanie gruboziarnistych modeli kwasów nukleinowych z pola NARES-2P do reprezentacji pełnoatomowej”, kwota finansowania 99 600 zł; 

15. mgr Agata Olechnowicz z Wydziału Ekonomicznego, projekt pt.: „Unikanie informacji przy podejmowaniu decyzji o oszczędzaniu długoterminowym”, kwota finansowania 134 120 zł; 

16. mgr inż. Patryk Lipka-Bartosik z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt.: „Efekty kwantowe w termodynamice: rola stanu próżni i pomiaru w paradygmacie operacji termicznych”, kwota finansowania 57 400 zł.

 

Tabela 1. Zestawienie projektów wg Wydziałów UG

Tabela projektów UG 27 konkursu NCN wg Wydziałów

W ramach konkursu OPUS finasowanie otrzymali również pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: dr hab. Patrycja Małgorzata Koszałka, projekt pt.: „Rola CD73 (ekto-5'-nukleotydazay) w procesach promocji i progresji raka sutka oraz jego ocena jako celu terapeutycznego” oraz dr hab. Rafał Sebastian Sądej, projekt pt.: „Rola FGFR2 w regulacji autofagii w raku piersi - znaczenie prognostyczne”.

 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji

 

Źródło: NCN

 


Laureaci stypendiów START 2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 26. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł.

 

Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni w drodze konkursu spośród 890 kandydatów, wśród których znaleźli się:

 • mgr inż. Paweł Mazierski z Wydziału Chemii w dziedzinie technologia chemiczna,
 • dr Illia Serdiuk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w dziedzinie chemia fizyczna.

 

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 26 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji 

 

Źródło: FNP

 


Informacja dot. składania wniosków do NCN w UG

Przypominamy wszystkim zainteresowanym złożeniem wniosków projektowych w ramach aktualnie otwartych konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15 finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

zgodnie z Regulaminem zarządzania projektami naukowymi, ostateczną wersję wniosku należy złożyć w Biurze Zarządzania Projektami Naukowymi w terminie 7 dni roboczych przed datą zamknięcia konkursutj. do 07 czerwca 2018 r.

 

W uzasadnionych przypadkach, termin może być krótszy i wymaga uzgodnienia z Opiekunem Projektu w formie elektronicznej.

 


Terminy rozmów kwalifikacyjnych ETIUDA 6 i SONATINA 2

NCN ogłosił terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów ETIUDA 6 i SONATINA 2. Rozmowy odbędą się w czerwcu i lipcu w siedzibie NCN w Krakowie.

ETIUDA 6

 • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 13-15 czerwca 2018 r.
 • nauki ścisłe i techniczne: 25-27 czerwca 2018 r.
 • nauki o życiu: 13-15 czerwca 2018 r.

SONATINA 2

 • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 16-18 lipca 2018 r.
 • nauki ścisłe i techniczne: 16-18 lipca 2018 r.
 • nauki o życiu: 2-3 lipca 2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane bezpośrednio z wnioskodawcą, do wyboru w języku polskim lub angielskim w konkursach ETIUDA i SONATINA. W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez wnioskodawcę oraz czas na pytania od ekspertów wchodzących w skład komisji.

Koordynatorzy Dyscyplin przekażą bezpośrednio osobom zakwalifikowanym do II etapu konkursów szczegółowe informacje dotyczące rozmów, najpóźniej 14 dni przed ich terminami.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie.

 

Źródło: NCN

 


Laureaci programu "Ochrona zabytków archeologicznych" 

Uprzejmie zawiadamiamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Dofinansowanie otrzymały oba projekty złożone przez pracowników Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego:

1. Projekt dr Joanny Dąbal pt. „Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ul. Świętojańskej 6-7 w Gdańsku”,  kwota dofinansowania 31 400 zł;

2. Projekt dr Joanny Pyzel pt. „Publikacja. Osadnictwo neolityczne w Ludwinowie 7, gm. Włocławek”, kwota dofinansowania 62 500 zł.

Logotyp MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Uniwersytet Gdański na 6. miejscu wśród uczelni, którym przyznano największą liczbę grantów w konkursie MINIATURA 1

Narodowe Centrum Nauki podsumowało pierwszą edycję konkursu MINIATURA. W zakończonym niedawno konkursie wsparcie otrzymało 828 naukowców, a łączna kwota finansowania wyniosła prawie 30 mln zł.

Uniwersytet Gdański jest na 6 miejscu wśród uczelni z całego kraju, którym przyznano największą liczbę grantów. W województwie pomorskim przyznano 55 grantów, z czego 25 dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Liczbowy wskaźnik sukcesu wyniósł tym samym 50%! 

 
LICZBA OTRZYMANYCH GRANTÓW
LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
Wydział Biologii 8 8
Wydział Chemii 4 5
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 3 3
Wydział Nauk Społecznych 3 5
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed 2 3
Wydział Filologiczny 2 10
Wydział Oceanografii i Geografii 2 7
Wydział Zarządzania 1 5
Wydział Prawa i Administracji 0 4
Wydział Ekonomiczny 0 0
Wydział Historyczny 0 0

 

Top 10 MINIATURA 1

 

Podział na województwa

 

 


NCN ułatwia realizację grantów – pismo wyjaśniające

Narodowe Centrum Nauki wprowadziło korzystne dla Kierowników projektów zmiany w zasadach realizacji grantów. W piśmie z dnia 06 lutego 2018 r. wyznaczyło zakres dopuszczalnych zmian. Dokonując ich, należy mieć zawsze na względzie zapisy umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych i warunki danego konkursu. Dokonywane zmiany muszą pozostawać w zgodzie z pozostałymi zapisami umowy, jeżeli w niniejszym piśmie nie postanowiono inaczej.

Regulacje wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2018 r. w ten sposób, że do tego dnia projekty są realizowane zgodnie z podpisaną umową, zaś realizacja projektów od 1 lutego 2018 r. może odbywać się na zasadach określonych w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego, ale przy uwzględnieniu możliwości opisanych ww. piśmie.

Najważniejsze zmiany:

1. Kierownik projektu, o ile nie jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami jednostki, może dokonać następujących zmian:

 • zmian w zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparaturze naukowobadawczej, urządzeniach i oprogramowaniu w ramach kwoty zaplanowanej we wniosku;
 • zmian merytorycznych;
 • zmian w obrębie innych kosztów bezpośrednich.

Powyższych regulacji nie można zastosować w konkursach MINIATURA, ETIUDA, FUGA, UWERTURA i POLONEZ.

2. Za zgodą Kierownika Jednostki można dokonać następujących zmian:

 • przedłużenia okresu realizacji projektu do 12 miesięcy od pierwotnego terminu jego zakończenia (wyrażone w pełnych miesiącach).
 • przesunięcia środków finansowych pomiędzy zaplanowanymi we wniosku pozycjami kosztorysu w łącznej wysokości do 15% (ale nie większej niż 100 000 zł) kosztów bezpośrednich z kolumny Razem tabeli ww. kosztorysu.

Z pełną treścią pisma można zapoznać się tutaj: www.ncn.gov.pl

 


 

Archiwum

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 31 lipca 2018 roku, 14:36