Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi | Serwis główny UG

Aktualności

Laureaci XXVI konkursu NCN – Harmonia 9, Maestro 9, Sonata 13, Sonata Bis 7

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach XXVI konkursu NCN, na 41 wniosków złożonych przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego 10 otrzymało finansowanie: 

 1. projekt dr Katarzyny Węgrzyn z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii pt.: „Analiza strukturalno-funkcjonalna kompleksów nukleoproteinowych plazmidowych białek Rep i ssDNA rejonu DUE origin”, kwota finansowania 833 000,00 zł, SONATA 13;
 2. projekt dr Doroty Kidawa z Wydziału Biologii pt.: „Interakcje głosowe w układzie rodzice-potomstwo na przykładzie długożyjącego arktycznego ptaka morskiego, alczyka Alle alle”, kwota finansowania 568 782,00 zł, SONATA 13;
 3. projekt dr hab. Anny Herman-Antosiewicz z Wydziału Biologii pt.: „Nowe pochodne kwasu usninowego jako leki antynowotworowe”, kwota finansowania 1 260 000,00 zł, HARMONIA 9;
 4. projekt dr Marty Spodzieja z Wydziału Chemii pt.: „Inhibitory tworzenia kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalne cele w immunoterapii nowotworów”, kwota finansowania 1 233 000,00 zł, SONATA 13;
 5. projekt dr hab. Cezarego Czaplewskiego z Wydziału Chemii pt.: „Zintegrowane podejście do modelowania struktury i dynamiki białek z wykorzystaniem gruboziarnistego pola siłowego UNRES i metod bioinformatycznych oraz niekompletnych danych doświadczalnych”, kwota finansowania 503 440,00 zł, HARMONIA 9;
 6. projekt dr hab. Marcina Adama Wieśniak z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pt.: „Złożone stany splątane: analiza i otrzymywanie”, kwota finansowania 2 522 620,00 zł, SONATA BIS 7;
 7. projekt dr Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej z Wydziału Nauk Społecznych pt.: „Ku Harmonii Rodzaju. Związek Między Zagrożeniem Męskości i Równością Płci w Perspektywie Międzykulturowej”, kwota finansowania 637 000,00zł, HARMONIA 9;
 8. projekt dr Patryka Dziurosz-Serafinowicz z Wydziału Nauk Społecznych pt.: „Pragmatyczna i epistemiczna wartość informacji. Aspekty teorio-decyzyjne, probabilistyczne oraz empiryczne”, kwota finansowania 132 300,00zł, SONATA 13;
 9. projekt dr Katarzyny Smolarz z Wydziału Oceanografii i Geografii pt.: „Zakaźna neoplazja? Rola horyzontalnego transferu komórek nowotworowych w etiologii neoplazji u małży z Zatoki Gdańskiej”, kwota finansowania 982 800,00 zł (projekt w konsorcjum), HARMONIA 9;
 10. projekt dr Marii Lewandowicz z Wydziału Prawa i Administracji pt.: „Szwajcarski Kodeks Cywilny z 10 grudnia 1907 roku- cele i metody”, kwota finansowania 278 987,00 zł, SONATA 13.

Łączna kwota otrzymanego finansowania to 8 951 929,00 zł, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego 8 768 529,00 zł.

Ponadto finansowanie otrzymał projekt pod kierownictwem dr Natalii Bednarz-Knoll z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pt. „Molekularna i kliniczna charakterystyka fenotypów keratynowych w raku gruczołu krokowego”. Przyznano środki w wysokości 1 540 120 zł w ramach konkursu SONATA.

Serdecznie gratulujemy!


NCN ułatwia realizację grantów – pismo wyjaśniające

Narodowe Centrum Nauki wprowadziło korzystne dla Kierowników projektów zmiany w zasadach realizacji grantów. W piśmie z dnia 06 lutego 2018 r. wyznaczyło zakres dopuszczalnych zmian. Dokonując ich, należy mieć zawsze na względzie zapisy umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych i warunki danego konkursu. Dokonywane zmiany muszą pozostawać w zgodzie z pozostałymi zapisami umowy, jeżeli w niniejszym piśmie nie postanowiono inaczej.

Regulacje wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2018 r. w ten sposób, że do tego dnia projekty są realizowane zgodnie z podpisaną umową, zaś realizacja projektów od 1 lutego 2018 r. może odbywać się na zasadach określonych w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego, ale przy uwzględnieniu możliwości opisanych ww. piśmie.

Najważniejsze zmiany:

1. Kierownik projektu, o ile nie jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami jednostki, może dokonać następujących zmian:

 • zmian w zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparaturze naukowobadawczej, urządzeniach i oprogramowaniu w ramach kwoty zaplanowanej we wniosku;
 • zmian merytorycznych;
 • zmian w obrębie innych kosztów bezpośrednich.

Powyższych regulacji nie można zastosować w konkursach MINIATURA, ETIUDA, FUGA, UWERTURA i POLONEZ.

2. Za zgodą Kierownika Jednostki można dokonać następujących zmian:

 • przedłużenia okresu realizacji projektu do 12 miesięcy od pierwotnego terminu jego zakończenia (wyrażone w pełnych miesiącach).
 • przesunięcia środków finansowych pomiędzy zaplanowanymi we wniosku pozycjami kosztorysu w łącznej wysokości do 15% (ale nie większej niż 100 000 zł) kosztów bezpośrednich z kolumny Razem tabeli ww. kosztorysu.

Z pełną treścią pisma można zapoznać się tutaj: www.ncn.gov.pl


Laureaci konkursu NCN MINIATURA 1 - konkurs w trybie ciągłym

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 roku wśród laureatów znaleźli się:

 1. dr Natalia Gruba z Wydziału Chemii - projekt pt.: "Badanie specyficzności substratowej proteazy NS2B-NS3 wirusa Zika", finansowanie w wysokości 45 485 zł;
 2. dr Joanna Różycka-Tran z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: "Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach świata", finansowanie w wysokości 20 350 zł;
 3. dr Justyna Siemionow z Wydziału Nauk Społecznych  projekt pt.:  "Analiza programów pracy z rodziną dziecka niedostosowanego społecznie w Perhekuntoututuskeskus Lauste, Turku w Finlandii oraz czynników decydujących o ich skuteczności", finansowanie w wysokości 9 861 zł;
 4. dr Katarzyna Węgrzyn z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii - projekt pt.: "Analiza oddziaływania białek ORC z jednoniciowym DNA rejonu origin - badania wstępne", finansowanie w wysokości 33 000 zł;
 5. dr Klaudia Nowicka z Wydziału Oceanografii i Geografii - projekt pt.: "Badanie ankietowe: percepcja dziedzictwa kulturowego Mennonitów i jego wykorzystania w opinii mieszkańców Żuław Wiślanych", finansowanie w wysokości 6 600 zł;
 6. dr Wioletta Żmudzińska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii  - projekt pt.: "Mini fluorescencyjne białko (MFP)", finansowanie w wysokości 25 740 zł;
 7. dr Natalia Miękus-Purwin z Wydziału Biologii  - projekt pt.: "Usprawnienie analizy śladowych ilości neuroprzekaźników w materiałach biologicznych z wykorzystaniem sprzężenia mikroekstrakcji wspomaganej cieczami jonowymi i elektroforezy kapilarnej z laserowo wzbudzaną fluorescencją”, finansowanie w wysokości 49 500 zł;
 8. dr Hanna Furmańczyk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  - projekt pt.: "Modelowanie problemów za pomocą chromatycznej teorii grafów - r-sprawiedliwe oraz pokrewne modele kolorowania grafów", finansowanie w wysokości 22 682 zł;
 9. dr Magdalena Oset z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Efektywność i znaczenie metod chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w wykrywaniu wtórnych metabolitów porostowych na przykładzie kwasu lobarowego", finansowanie w wysokości 34 705 zł;
 10. dr Anna Marlena Synak z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki - projekt pt.: "Stężeniowa charakterystyka leku antynowotworowego - Walrubiciny", finansownaie w wysokości 40 700 zł;
 11. dr Łukasz Haliński z Wydziału Chemii - projekt pt.: " Określenie dynamiki zmian w składzie chemicznym wosków powierzchniowych liści wybranych gatunków uprawnych roślin psiankowatych na początkowym etapie ich wzrostu", finansowanie w wysokości 24 365 zł;
 12. dr Agnieszka Maria Kaczmarczyk z Wydziału Biologii - projekt pt.: " Opracowanie narzędzi umożliwiających wgląd w strukturę genetyczną gatunku: identyfikacja polimorficznych loci mikrosatelitarnego DNA u słodkowodnego pluskwiaka Aphelocheirus aestivalis Fabricius, 1803 (Insecta, Heteroptera)", finansowanie w wysokości 49 995 zł;
 13. dr Aleksandra Wierucka z Wydziału Filologicznego - projekt pt.: "Wpływ mobilności zawodowej i edukacyjnej młodzieży tubylczej na kształtowanie tożsamości oraz planowanie przyszłości na przykładzie grupy Huaorani ze wschodniego Ekwadoru", finansowanie w wysokości 31 586 zł;
 14. dr Anna Wcisło z Wydziału Chemii - projekt pt.: "Modyfikacja elektrody złotej w celu określania aktywności wybranych enzymów z grupy konwertaz probiałkowych", finansowanie w wysokości 49 500 zł;
 15. dr Małgorzata Rymarzak z Wydziału Zarządzania - projekt pt.: "Zarządzanie nieruchomościami uczelni publicznych w Polsce", finansowanie w wysokości 35 467 zł;
 16. dr Katarzyna Szalewska z Wydziału Filologicznego - projekt pt.: ”Latencja w twórczości Tadeusza Kantora", finansowanie w wysokości 21 208 zł;
 17. dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń z Wydziału Chemii – projekt pt.: „Zastosowanie cieczy jonowych w otrzymywaniu półprzewodników bizmutowych modyfikowanych nanostrukturami węglowymi o zwiększonej aktywności fotokatalitycznej w świetle widzialnym”, finansowanie w wysokości 49 500 zł;
 18. dr Anna Aleksandra Panasiuk z Wydziału Oceanografii i Geografii - projekt pt.: "Funkcjonowanie oraz zmienność naturalna i antropogeniczna kluczowych elementów antarktycznej sieci troficznej", finansowanie w wysokości 34 100 zł;
 19. dr Marcin Boryczko z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: "Governementality w systemie pomocy społecznej. Studium empiryczne technologii władzy w ośrodkach Ośrodkach Pomocy Społecznej", finansowanie w wysokości 9 900 zł;
 20. dr Aneta Maria Lewkowicz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki - projekt pt.: "Synteza in situ matrycy sondy luminescencyjnej 1,8-diazafluoren-9-onu w postaci cienkiego filmu ditlenku tytanu", finansowanie w wysokości 49 500 zł;
 21. dr Beata Maria Walter w Wydziału Biologii - projekt pt.: "Udział enzymów metabolizmu glikogenu oraz deoksyrybonukleotydów w kontroli procesu replikacji DNA u bakterii", finansowanie w wysokości 49 500 zł;
 22. dr Aleksandra Naczk z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Ocena przydatności metody fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w poznaniu ewolucji kompleksu poliploidalnego Dactylorhiza incarnata/maculata", finansowanie w wysokości 32 945 zł;
 23. dr Adrianna Renata Kilikowska z Wydziału Biologii - projekt pt.: "W poszukiwaniu kryptyczności", finansowanie w wysokości 49 827 zł;
 24. dr Monika Anna Mioduchowska z Wydziału Biologii – projekt pt.: „Molekularna identyfikacja endosymbiotycznych gatunków bakterii u zagrożonego wyginięciem słodkowodnego małża Unio crassus (Philipsson 1788): analiza metagenomiczna”, finansowanie w wysokości 49 907 zł;
 25. dr Ewa Katarzyna Wons z Wydziału Biologii – projekt pt.: „Nowy mechanizm inicjacji programowanej śmierci komórki bakteryjnej”, finansowanie w wysokości 49 489 zł.

Serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji


 

Laureaci konkursu NPRH Uniwersalia 2.1

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach modułu Uniwersalia 2.1 znalazło się dwoje pracowników Uniwersytetu Gdańskiego:
 

 • dr Agata Lubowicka z Wydziału Filologicznego, projekt pt.: „Angielskie wydanie książki „W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena”, finansowanie w kwocie 77 130 zł;
 • prof. dr hab. Beata Możejko z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Tłumaczenie na język angielski i publikacja w wydawnictwie brill monografii, "Peter von Danzig". Dzieje wielkiej karaweli 1462-1475 wydanie polskie Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011”, finansowanie w kwocie 47 340 zł.

 

Serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji


Terminy rozmów kwalifikacyjnych - SONATA 13, SONATA BIS 7 i MAESTRO 9

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7 i MAESTRO 9. Rozmowy obędą się w siedzibie NCN w Krakowie.

SONATA 13

 • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 29-31 stycznia 2018 r.
 • nauki ścisłe i techniczne: 31 stycznia – 2 lutego 2018 r.
 • nauki o życiu: 29-31 stycznia 2018 r.

SONATA BIS 7

 • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 25-26 stycznia 2018 r.
 • nauki ścisłe i techniczne: 22-24 stycznia 2018 r.
 • nauki o życiu: 22-23 stycznia 2018 r.

MAESTRO 9

 • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 22-23 stycznia 2018 r.
 • nauki ścisłe i techniczne: 29-30 stycznia 2018 r.
 • nauki o życiu: 31 stycznia – 1 lutego 2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą bezpośrednio z wnioskodawcą w języku polskim lub angielskim (SONATA, SONATA BIS) oraz w języku angielskim (MAESTRO). W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez wnioskodawcę oraz czas na pytania od ekspertów, wchodzących w skład komisji oceniających.

Szczegółowe informacje będą przekazywane przez Koordynatorów Dyscyplin bezpośrednio do osób zakwalifikowanych do II etapu konkursów najpóźniej 2 tygodnie przed terminem rozmowy.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie.

NCN


Informacja dot. składania wniosków do NCN w UG

Przypominamy wszystkim zainteresowanym złożeniem wniosków projektowych w ramach aktualnie otwartych konkursów SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO lub SONATA finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

zgodnie z Regulaminem zarządzania projektami naukowymi, ostateczną wersję wniosku należy złożyć w Biurze Zarządzania Projektami Naukowymi w terminie 7 dni roboczych przed datą zamknięcia konkursu.

W uzasadnionych przypadkach, termin może być krótszy i wymaga uzgodnienia z Opiekunem Projektu w formie elektronicznej.


Umowy cywilnoprawne

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi od 1 stycznia 2017 r. prowadzi rejestr umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) realizowanych z środków krajowych projektów naukowych (NCN, MNiSW, FNP).

Każda umowa o dzieło musi być sprawdzona i zaparafowana przez Radcę Prawnego, prosimy o przesłanie do wyznaczonego opiekuna propozycję umowy (korzystając ze wzorów znajdujących się w zakładce wzory dokumentów) na 5 dni przed terminem dostarczenia wersji papierowej dokumentu.

Po uzyskaniu akceptacji radcy, Kierownik Projektu zostanie poinformowany przez opiekuna o możliwości złożenia umowy w wersji papierowej. Zgodnie z Zarządzaniem Rektora 131/R/16 niesprawdzone umowy nie będą mogły być podpisywane i realizowane.

Szczegółowo procedura podpisywania umów cywilnoprawnych finansowanych z krajowych projektów naukowych, została przedstawiona na schemacie.

Obowiązek rejestracji dokumentów księgowych w Rejestrze zamówień publicznych pozostaje bez zmian.


 

Archiwum

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Oźóg
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, 11:08