Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi | Serwis główny UG

Aktualności

 

Laureci konkursu MINIATURA 2

Zgodnie z ogłoszonymi przez Koordynatorów Dyscyplin NCN listami rankingowymi projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 17 kwietnia 2018 roku wśród laureatów znalazł się:

 1. dr Przemysław Baranow z Wydziału Biologii - projekt pt. Znaczenie cech epidermy liści w taksonomii rodzajów plemienia Sobralieae Pfitz. (Orchidaceae), finansowanie w wysokości 25 245 zł;
 2. dr Katarzyna Macur z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii - projekt pt. Matrisom guzów nowotworowych piersi z tkanek utrwalonych - badania z wykorzystaniem chromatografii cieczowej/elektroforezy kapilarnej sprzężonych z tandemową spektrometrią mas, finansowanie w wysokości 49 755 zł;
 3. dr Izabela Anna Chincinska z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Wykorzystanie metody opartej na systemie CRISPR-Cas do badania interakcji transportera sacharozy StSUT4 z receptorem etylenu", finansowanie w wysokości 50 000 zł;
 4. dr Dominika Janus z Wydziału Filologicznego - projekt pt.: "Gdańskie protestanckie kazania pogrzebowe (1586-1746) w ujęciu tekstologicznym", finansowanie w wysokości 10 490 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji

 


Laureaci konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców, wśród których znalazło się 6 pracowników Uniwersytetu Gdańskiego:

1. dr inż. Anna Malankowska z Wydziału Chemii;

2. dr Adam Sieradzan z Wydziału Chemii;

3. dr hab. Katarzyna Szalewska z Wydziału Filologicznego;

4. dr Michał Oszmaniec z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki;

5. dr Marta Potrykus z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii;

6. dr Sylwia Śliwińska-Wilczewska z Wydziału Oceanografii i Geografii.

Stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie, laureaci będą otrzymywali przez 3 lata. Serdecznie gratulujemy!

Źródło: MNiSW

 


Klauzula informacyjna - konkursy na stypendystów 

Przypominamy o konieczności zamieszczania klauzuli informacyjnej dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko stypendysty w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Wzór klauzuli znajduje się TUTAJ

 


Laureaci konkursu SONATINA 2

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu na stypendia doktorskie SONATINA 2 ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2017 roku wśród laureatów znaleźli się:

 1. mgr Cezary Kucewicz z Wydziału Historycznego, projekt pt. "Wojna i wojskowość w mitologii starożytnej Grecji", kwota finansowania 548 047 zł;
 2. dr Michał Studziński z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt. "Nowe bezkorekcyjne protokoły teleportacji kwantowej i ich zastosowania", kwota finansowania 765 983 zł;
 3. mgr Marcin Łobejko z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt. "Proces pozyskiwania pracy w termodynamice kwantowej", kwota finansowania 643 246 zł;
 4. mgr Paweł Pawłowski z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt. "Przezwyciężenie paradoksów naiwnej poprawności logicznej i nieformalnej dowodliwości poprzez semantykę niedeterministyczną i semantykę uprawdziwiaczy", kwota finansowania 381 992 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji 

Źródło: NCN

 


Laureaci konkursu ETIUDA 6

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu na stypendia doktorskie ETIUDA 6 ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2017 roku wśród laureatów znalazł się Pan mgr Łukasz Janowski z Wydziału Oceanografii i Geografii. Projekt pt. "Identyfikacja habitatów dennych Laguny Weneckiej na podstawie badań echosondą wielowiązkową" otrzymał finansowanie w wysokości 95 412 zł.

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji

Źródło: NCN

 


Laureaci konkursu Diamentowy Grant

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów konkursu Diamentowy Grant, wśród których znalazł się  Pan Piotr Bereznowski z Wydziału Nauk Społecznych. Projekt pt. „Analiza sieci. Stabilność metody oraz jej zastosowanie w obszarze uzależnień behawioralnych, na przykładzie uzależnienia od pracy oraz uzależnienia od uczenia się” otrzymał finansowanie w  wysokości 179 960 zł.

Serdecznie gratulujemy!

 


Umowy cywilnoprawne

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.06.2018 r. weszło w życie  Zarządzenie Rektora nr 65/R/18 w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim w zwiazku z czym obowiązują nowe wzory dokumentów, które dostępne są na stronie  BZPN TUTAJ  

 

Jak dotychczas każda umowa o dzieło musi być sprawdzona i zaparafowana przez Radcę Prawnego, prosimy o przesłanie do wyznaczonego opiekuna propozycję umowy (korzystając ze wzorów znajdujących się w zakładce Dokumenty do pobrania) na 5 dni przed terminem dostarczenia wersji papierowej dokumentu.

Po uzyskaniu akceptacji radcy, Kierownik Projektu zostanie poinformowany przez opiekuna o możliwości złożenia umowy w wersji papierowej. Zgodnie z Zarządzaniem Rektora 65/R/18 niesprawdzone umowy nie będą mogły być podpisywane i realizowane.

Szczegółowo procedura podpisywania umów cywilnoprawnych finansowanych z krajowych projektów naukowych, została przedstawiona na schemacie.

Obowiązek rejestracji dokumentów księgowych w Rejestrze zamówień publicznych pozostaje bez zmian.

 

Laureaci konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach XXVII konkursu NCN 16 wniosków złożonych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania to 13 120 959 zł.

W ramach konkursu OPUS:

1. dr Katarzyna Grzyb z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, projekt pt.: „Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzniowym wirusa zapalenia wątroby typu B”, kwota finansowania 1 410 400 zł;

2. dr Joanna Nakonieczna z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, projekt pt.: „Wpływ przeciwdrobnoustrojowej fotoinaktywacji na wirulencję szczepów Staphylococcus aureus kolonizujących chorych z atopowym zapaleniem skóry: badania in vitro oraz in vivo”, kwota finansowania 949 300 zł;

3. dr hab. Alicja Węgrzyn z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Biologiczne badania efektywności i bezpieczeństwa terapii fagowej na modelu zakażeń kurcząt wywołanych szczepami Salmonella”, kwota finansowania 2 019 500 zł;

4. dr Monika Glinkowska z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Mechanizmy koordynacji cyklu komórkowego bakterii - trop DiaA”,                                            kwota finansowania 1 033 400 zł;

5. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Poznanie molekularnych podstaw regulacji aktywności lizosomu, potencjalnego celu interwencji terapeutycznej w chorobach zapalnych skóry, na przykładzie łuszczycy”, kwota finansowania 1 999 400 zł;  

6. dr Adam Sieradzan z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Modelowanie gruboziarniste procesów biochemicznych z udziałem białek przy uwzględnieniu ziarnistych struktur wody i lipidów”, kwota finansowania 570 200 zł;

7. dr hab. Magdalena Wysocka z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Nowa klasa peptydów penetrujących jądro komórkowe. Projektowanie, synteza, mechanizm działania”, kwota finansowania 843 000 zł;

8. dr hab. Piotr Perkowski z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Komunizm, Solidarność i kryzys nowoczesności”, kwota finansowania 188 440 zł;

9. dr hab. Lech Czerniak z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Neolityczny rondel w Nowym Objezierzu. Społeczne i kosmologiczne aspekty zmian kulturowych na przełomie 6 i 5 tysiąclecia przed Chr.”, kwota finansowania 1 319 500 zł; 

10. dr hab. Inż. Konrad Ocalewicz z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Dynamika telomerazy i telomerowego DNA u pstrągów tęczowych z zaburzeniami wzrostu i zakłóconym procesem rozwoju gonad”, kwota finansowania 756 069 zł;  

11. dr Agata Weydmann z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „HIDEA - Ukryta różnorodność planktonu w Arktyce Europejskiej”, kwota finansowania 1 399 490 zł; 

W ramach konkursu PRELUDIUM:

12. mgr Patrycja Parnicka z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Nowe nanomateriały typu REOF@TiO2 o potencjalnym zastosowaniu w procesach fotokatalitycznych”, kwota finansowania 201 560 zł; 

13. mgr inż. Marek Kobylański z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Przestrzennie zorientowane nanorurki TiO2 modyfikowane kopolimerami przewodzącymi do generowania wodoru”, kwota finansowania 139 580 zł; 

14. mgr Łukasz Golon z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Mapowanie gruboziarnistych modeli kwasów nukleinowych z pola NARES-2P do reprezentacji pełnoatomowej”, kwota finansowania 99 600 zł; 

15. mgr Agata Olechnowicz z Wydziału Ekonomicznego, projekt pt.: „Unikanie informacji przy podejmowaniu decyzji o oszczędzaniu długoterminowym”, kwota finansowania 134 120 zł; 

16. mgr inż. Patryk Lipka-Bartosik z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt.: „Efekty kwantowe w termodynamice: rola stanu próżni i pomiaru w paradygmacie operacji termicznych”, kwota finansowania 57 400 zł.

 

Tabela 1. Zestawienie projektów wg Wydziałów UG

Tabela projektów UG 27 konkursu NCN wg Wydziałów

W ramach konkursu OPUS finasowanie otrzymali również pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: dr hab. Patrycja Małgorzata Koszałka, projekt pt.: „Rola CD73 (ekto-5'-nukleotydazay) w procesach promocji i progresji raka sutka oraz jego ocena jako celu terapeutycznego” oraz dr hab. Rafał Sebastian Sądej, projekt pt.: „Rola FGFR2 w regulacji autofagii w raku piersi - znaczenie prognostyczne”.

 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji

 

Źródło: NCN

 


Laureaci stypendiów START 2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 26. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł.

 

Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni w drodze konkursu spośród 890 kandydatów, wśród których znaleźli się:

 • mgr inż. Paweł Mazierski z Wydziału Chemii w dziedzinie technologia chemiczna,
 • dr Illia Serdiuk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w dziedzinie chemia fizyczna.

 

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 26 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji 

 

Źródło: FNP

 


Informacja dot. składania wniosków do NCN w UG

Przypominamy wszystkim zainteresowanym złożeniem wniosków projektowych w ramach aktualnie otwartych konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15 finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

zgodnie z Regulaminem zarządzania projektami naukowymi, ostateczną wersję wniosku należy złożyć w Biurze Zarządzania Projektami Naukowymi w terminie 7 dni roboczych przed datą zamknięcia konkursutj. do 07 czerwca 2018 r.

 

W uzasadnionych przypadkach, termin może być krótszy i wymaga uzgodnienia z Opiekunem Projektu w formie elektronicznej.

 


Laureaci programu "Ochrona zabytków archeologicznych" 

Uprzejmie zawiadamiamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Dofinansowanie otrzymały oba projekty złożone przez pracowników Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego:

1. Projekt dr Joanny Dąbal pt. „Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ul. Świętojańskej 6-7 w Gdańsku”,  kwota dofinansowania 31 400 zł;

2. Projekt dr Joanny Pyzel pt. „Publikacja. Osadnictwo neolityczne w Ludwinowie 7, gm. Włocławek”, kwota dofinansowania 62 500 zł.

Logotyp MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Uniwersytet Gdański na 6. miejscu wśród uczelni, którym przyznano największą liczbę grantów w konkursie MINIATURA 1

Narodowe Centrum Nauki podsumowało pierwszą edycję konkursu MINIATURA. W zakończonym niedawno konkursie wsparcie otrzymało 828 naukowców, a łączna kwota finansowania wyniosła prawie 30 mln zł.

Uniwersytet Gdański jest na 6 miejscu wśród uczelni z całego kraju, którym przyznano największą liczbę grantów. W województwie pomorskim przyznano 55 grantów, z czego 25 dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Liczbowy wskaźnik sukcesu wyniósł tym samym 50%! 

 
LICZBA OTRZYMANYCH GRANTÓW
LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
Wydział Biologii 8 8
Wydział Chemii 4 5
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 3 3
Wydział Nauk Społecznych 3 5
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed 2 3
Wydział Filologiczny 2 10
Wydział Oceanografii i Geografii 2 7
Wydział Zarządzania 1 5
Wydział Prawa i Administracji 0 4
Wydział Ekonomiczny 0 0
Wydział Historyczny 0 0

 

Top 10 MINIATURA 1

 

Podział na województwa

 

 


NCN ułatwia realizację grantów – pismo wyjaśniające

Narodowe Centrum Nauki wprowadziło korzystne dla Kierowników projektów zmiany w zasadach realizacji grantów. W piśmie z dnia 06 lutego 2018 r. wyznaczyło zakres dopuszczalnych zmian. Dokonując ich, należy mieć zawsze na względzie zapisy umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych i warunki danego konkursu. Dokonywane zmiany muszą pozostawać w zgodzie z pozostałymi zapisami umowy, jeżeli w niniejszym piśmie nie postanowiono inaczej.

Regulacje wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2018 r. w ten sposób, że do tego dnia projekty są realizowane zgodnie z podpisaną umową, zaś realizacja projektów od 1 lutego 2018 r. może odbywać się na zasadach określonych w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego, ale przy uwzględnieniu możliwości opisanych ww. piśmie.

Najważniejsze zmiany:

1. Kierownik projektu, o ile nie jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami jednostki, może dokonać następujących zmian:

 • zmian w zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparaturze naukowobadawczej, urządzeniach i oprogramowaniu w ramach kwoty zaplanowanej we wniosku;
 • zmian merytorycznych;
 • zmian w obrębie innych kosztów bezpośrednich.

Powyższych regulacji nie można zastosować w konkursach MINIATURA, ETIUDA, FUGA, UWERTURA i POLONEZ.

2. Za zgodą Kierownika Jednostki można dokonać następujących zmian:

 • przedłużenia okresu realizacji projektu do 12 miesięcy od pierwotnego terminu jego zakończenia (wyrażone w pełnych miesiącach).
 • przesunięcia środków finansowych pomiędzy zaplanowanymi we wniosku pozycjami kosztorysu w łącznej wysokości do 15% (ale nie większej niż 100 000 zł) kosztów bezpośrednich z kolumny Razem tabeli ww. kosztorysu.

Z pełną treścią pisma można zapoznać się tutaj: www.ncn.gov.pl

 


 

Archiwum

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 października 2018 roku, 12:33