fbpx Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi

Aktualności

 

SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

30 marca 2020 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs „SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19” skierowany do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat COVID-19, sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Budżet konkursu wynosi 10 mln zł i jest przeznaczony na badania podstawowe związane z:

 1. patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19,
 2. mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia,
 3. psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).
 
Termin złożenia wniosku do NCN – 14 kwietnia 2020 r.
 
Termin dostarczenia wniosku do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi UG
– najpóźniej do 13 kwietnia 2020 r.
 

Podstawowe warunki przystąpienia do konkursu:

 1. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację badań mogą wystąpić m.in. uczelnie.

BRAK możliwości wnioskowania jako grupa podmiotów (konsorcjum).

 1. Okres realizacji zaplanowanych badań może wynosić co najwyżej 18 miesięcy, a rezultaty muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu.
 2. Osoba przewidziana jako kierownik we wniosku musi spełniać łącznie następujące warunki:
 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora,
 • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji badań będącym wnioskodawcą,
 • kierowała lub kieruje realizacją co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN: OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ oraz międzynarodowych konkursów dwustronnych/wielostronnych lub jest laureatem innych prestiżowych konkursów krajowych lub międzynarodowych.

UWAGA: Występowanie w roli kierownika nie będzie wliczać się do limitu projektów badawczych w związku z ograniczeniami w składaniu wniosków w innych konkursach NCN.

Zasady składania wniosków:

 • W celu przygotowania wniosku należy POBRAĆ i wypełnić formularz wniosku dostępny na stronie NCN.
 • Kompletny wniosek należy przesłać do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi najpóźniej do 13 kwietnia 2020 r.
 • Wniosek projektowy powinien uzyskać akceptację dziekana wydziału, na którym będzie realizowany (wystarczy akceptacja mail’owa).
 • Wnioski wypełnione zgodnie z zakresem danych wymaganych w formularzu będą składane w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Dokumentacja konkursowa: NCN 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura Zarządzania Projektami Naukowymi.

Informacja związana z przesyłaniem dokumentów do NCN

W celu ułatwienia wykonywania Beneficjentom obowiązków wynikających z Umów grantowych (umów o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich, działań naukowych), również tych, w których zapisy umów wymagają przesyłania dokumentów w formie pisemnej (papierowej), Narodowe Centrum Nauki uznaje jako prawidłowo złożone raporty końcowe, raporty roczne, aneksy i pozostałą korespondencję wynikającą z uprawnień wykonawców grantów jeśli zostaną one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłane na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum (/ncn/SkrytkaESP) dostępnej na platformie ePUAP.

Powyższe ułatwienie należy traktować jako uprawnienie, a nie obowiązek. Wypełnienie obowiązków umownych w formie dotychczas zastrzeżonej w treści umowy grantowej (np. złożenie raportu rocznego czy końcowego w formie papierowej) będzie w pełni uznawane przez Centrum.

W powyższej sprawie Dyrektor NCN wystosował odpowiednie pismo, które znajdą Państwo TUTAJ

 


Informacje dot. realizacji projektów w związku z wirusem SARS-COV-2

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji projektów w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce znajdą Państwo TUTAJ

 


Raporty roczne za 2019 rok 

Zgodnie z komunikatem Narodowego Centrum Nauki, z powodu sytuacji dotyczącej zagrożeni epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2, Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym: 

 • raporty roczne nie później niż 30.04.2020 r., 
 • raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia wynikającej z umowy.
 
W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu, zwracamy się do Państwa z prośbą o wysyłanie do Nas raportów pocztą/pocztą wewnętrzną.
W przypadku, gdyby chcieli Państwo dostarczyć dokumenty osobiście, prosimy o pozostawienie ich w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze budynku Rektoratu (za klatką schodową i naprzeciwko automatów z kawą).
 

 

W związku ze zbliżającym się terminem składania raportów rocznych przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów obligują podmioty otrzymujące środki finansowe z budżetu nauki do terminowego składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów.

Raporty roczne NCN

 1. W raportach należy rozliczyć wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 2019 r. na podstawie danych uzyskanych z Działu Rachunkowości Finansowej – Sekcja ds. Ewidencji Księgowej Projektów.
 2. Raport należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi w terminie umożliwiającym sprawdzenie i uzyskanie wymaganych podpisów władz Uniwersytetu, tj. do 18 marca 2020 roku.
  1. dla konkursów od 1 do 23 edycji – należy dostarczyć min. 2 egzemplarze raportu podpisane przez Kierownika Projektu, w tym jeden podpisany przez Dziekana lub osobę upoważnioną
  2. dla konkursów od 24 edycji – należy dostarczyć 1 egzemplarz raportu podpisany przez Kierownika Projektu oraz Dziekana lub osobę upoważnioną. Dodatkowo Kierownik Projektu wysyła przez EZD lub e-mail raport w wersji pdf opatrzony swoim podpisem elektronicznym.
 3. Pierwszy raport roczny z realizacji projektów/stażu podoktorskiego należy złożyć za rok kalendarzowy, w którym okres realizacji projektu wyniósł co najmniej 8 miesięcy.  Jeżeli realizacja projektu/stażu podoktorskiego zgodnie z umową zakończy się nie później niż 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, to raport roczny za rok poprzedzający nie jest wymagany.
 4. Proszę pamiętać o zamieszczeniu w raporcie informacji o wszystkich zmianach dokonanych w trakcie realizacji projektu, zarówno za zgodą Kierownika Jednostki, jak i w drodze aneksu.
 5. Więcej informacji o składaniu raportów znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

 

Raporty roczne MNiSW

 1. W raportach należy rozliczyć wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 2019 r. na podstawie danych uzyskanych z Działu Rachunkowości Finansowej – Sekcja ds. Ewidencji Księgowej Projektów.
 2. Raport należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi w terminie umożliwiającym sprawdzenie i uzyskanie wymaganych podpisów władz Uniwersytetu, tj. do 18 marca 2020 roku.
  1. dla konkursów NPRH – należy dostarczyć min. 3 egzemplarze raportu podpisane przez Kierownika Projektu, w tym jeden podpisany przez Dziekana lub osobę upoważnioną;
  2. dla konkursów Diamentowy Grant - należy dostarczyć min. 3 egzemplarze raportu podpisane przez Kierownika Projektu, w tym jeden podpisany przez Dziekana lub osobę upoważnioną.
 3. Pierwszy raport roczny z realizacji projektów należy złożyć za rok kalendarzowy, w którym okres realizacji projektu wyniósł co najmniej 8 miesięcy.  
 4. Proszę pamiętać o zamieszczeniu w raporcie informacji o wszystkich zmianach dokonanych w trakcie realizacji projektu, zarówno za zgodą Kierownika Jednostki, jak i w drodze aneksu.
 5. Więcej informacji o składaniu raportów znajduje się w zapisach umów.

 


Wyniki konkursów MAESTRO 11 i SONATA BIS 9

Narodowe Centrum Nauki przyznało granty na badania podstawowe doświadczonym naukowcom oraz uczonym planującym utworzenie zespołu badawczego w ramach konkursów MAESTRO 11 i SONATA BIS 9. 

W MAESTRO 11 wnioski mogli składać doświadczeni naukowcy, planujący pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Aby zostać kierownikiem projektu, należy wykazać się publikacjami w uznanych czasopismach naukowych, posiadać doświadczenie w kierowaniu innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczyć w życiu środowiska, np. zasiadając w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji czy przynależąc do międzynarodowych stowarzyszeń. 

 SONATA BIS jest skierowana do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

Badacz występujący z wnioskiem w konkursie SONATA BIS 9 musiał wykazać od 1 do 10 prac naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat, spośród których załączy do wniosku od 1 do 3 najważniejszych. Projekty, które będą realizowane w ramach SONATY BIS, mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. Finansowanie o łącznej wartości ponad 166 mln zł otrzyma 74 z 404 zgłoszonych projektów.

Wśród laureatów konkursu SONATA BIS 9 znalazło się 3 pracowników Uniwersytetu Gdańskiego:

 1. dr hab. Danuta  Gutowska-Owsiak z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, projekt pt. "Inteligentne dostarczanie antygenów w celu uzyskania skutecznej tolerancji alergenów", kwota finansowania 3 824 800,00 zł;
 2. dr hab. Karolina Kropielnicka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt. "Matematyka obliczeniowa w mechanice kwantowej", kwota finansowania 1 575 000,00 zł;
 3. dr Sławomir Werbowy z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt. "Fragmentacja jonów związków węglowodorowych w zderzeniach z gazami występującymi w materii międzygwiazdowej", kwota finansowania 1 105 000,00 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji


Raporty roczne za 2019 rok

 

W związku ze zbliżającym się terminem składania raportów rocznych przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów obligują podmioty otrzymujące środki finansowe z budżetu nauki do terminowego składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów.

Raporty roczne NCN

 1. W raportach należy rozliczyć wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 2019 r. na podstawie danych uzyskanych z Działu Rachunkowości Finansowej – Sekcja ds. Ewidencji Księgowej Projektów.
 2. Raport należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi w terminie umożliwiającym sprawdzenie i uzyskanie wymaganych podpisów władz Uniwersytetu, tj. do 18 marca 2020 roku.
  1. dla konkursów od 1 do 23 edycji – należy dostarczyć min. 2 egzemplarze raportu podpisane przez Kierownika Projektu, w tym jeden podpisany przez Dziekana lub osobę upoważnioną
  2. dla konkursów od 24 edycji – należy dostarczyć 1 egzemplarz raportu podpisany przez Kierownika Projektu oraz Dziekana lub osobę upoważnioną. Dodatkowo Kierownik Projektu wysyła przez EZD lub e-mail raport w wersji pdf opatrzony swoim podpisem elektronicznym.
 3. Pierwszy raport roczny z realizacji projektów/stażu podoktorskiego należy złożyć za rok kalendarzowy, w którym okres realizacji projektu wyniósł co najmniej 8 miesięcy.  Jeżeli realizacja projektu/stażu podoktorskiego zgodnie z umową zakończy się nie później niż 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, to raport roczny za rok poprzedzający nie jest wymagany.
 4. Proszę pamiętać o zamieszczeniu w raporcie informacji o wszystkich zmianach dokonanych w trakcie realizacji projektu, zarówno za zgodą Kierownika Jednostki, jak i w drodze aneksu.
 5. Więcej informacji o składaniu raportów znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

 

Raporty roczne MNiSW

 1. W raportach należy rozliczyć wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 2019 r. na podstawie danych uzyskanych z Działu Rachunkowości Finansowej – Sekcja ds. Ewidencji Księgowej Projektów.
 2. Raport należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi w terminie umożliwiającym sprawdzenie i uzyskanie wymaganych podpisów władz Uniwersytetu, tj. do 18 marca 2020 roku.
  1. dla konkursów NPRH – należy dostarczyć min. 3 egzemplarze raportu podpisane przez Kierownika Projektu, w tym jeden podpisany przez Dziekana lub osobę upoważnioną;
  2. dla konkursów Diamentowy Grant - należy dostarczyć min. 3 egzemplarze raportu podpisane przez Kierownika Projektu, w tym jeden podpisany przez Dziekana lub osobę upoważnioną.
 3. Pierwszy raport roczny z realizacji projektów należy złożyć za rok kalendarzowy, w którym okres realizacji projektu wyniósł co najmniej 8 miesięcy.  
 4. Proszę pamiętać o zamieszczeniu w raporcie informacji o wszystkich zmianach dokonanych w trakcie realizacji projektu, zarówno za zgodą Kierownika Jednostki, jak i w drodze aneksu.
 5. Więcej informacji o składaniu raportów znajduje się w zapisach umów.

 

 


Laureaci XVIII edycji konkursu Fundacji Polpharma

Tematem tegorocznej, XVIII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji było: "Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz  poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii".

Na konkurs wpłynęło 16 wniosków. Wszystkie wnioski zostały skierowane do recenzji.

Rada Naukowa Fundacji na posiedzeniu 10 października, na podstawie recenzji i oceny własnej ustaliła listę rankingową projektów i przedstawiła ją zarządowi Fundacji.

Wyłoniono 3 lauratów wśród których znalazła się Pani dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Katedry Chemii Biomedycznej Wydziału Chemii - projekt pt. "Immunomodulatory peptydowe jako inhibitory punktów kontrolnych PD-1/PD-L1 następnej generacji" otrzymał finansowanie w wysokości 539 280,00 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: polpharma 


Laureaci konkursu MINIATURA 3

 

Znane są kolejne nazwiska  laureatów trzeciej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA na działania naukowe służące realizacji badań podstawowych.

W pierwszej turze konkursu do finansowania zakwalifikowano 23 wnioski, wśród których znalazł się wniosek przygotowany przez pracownika Uniwersytetu Gdańskiego - dr hab. Agnieszka Chylewska z Wydziału Chemii otrzymała finansowanie w wysokości 33 000,00 zł na realizację działania naukowego pt.: "Poliaminokwasowe sensory elektrochemiczne do oznaczania pirazynowych substancji aktywnych w lekach i farmaceutykach".  

Do grona laureautów dołączyli kolejni naukowcy:

 1. dr Magdalena Płotka z Wydziału Biologii, projekt pt. "Analiza struktury i funkcji syntetycznych peptydów stanowiących N-terminalne regiony białek litycznych ze szczególnym uwzględnieniem nowego peptydu antybakteryjnego Intestinaliny", kwota finansowania 49 940,00 zł;
 2. dr Łukasz Pietruszyński z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. "Staż naukowy w zakresie modelowania przepływu wód podziemnych na torfowiskach", kwota finansowania 6 501,00 zł;
 3. dr Agnieszka Szmelter-Jarosz z Wydziału Ekonomicznego, projekt pt. "Wzorce mobilności pokoleń Baby Boomers, X, Y i Z w Polsce", kwota finansowania 26 400,00 zł;
 4. dr Łukasz Marek Sobolewski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt. "Wyznaczenie współczynników Landego poziomów atomowych Niobu", kwota finansowania 49 500,00 zł;
 5. dr Krzysztof Stasiak z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt. "Skuteczność wykonania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej", kwota finansowania 25 740,00 zł;
 6. dr Hanna Wolska z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt. "Realizacja zadań publicznych w sferze geologii i hydrogeologii przez polskie i skandynawskie instytucje". kwota finansowania 6 922,00 zł;
 7. dr Aleksandra Eckstein z Wydziału Biologii, projekt pt. "Rola wybranych białek 14-3-3 w ruchu chloroplastów", kwota finansowania 49 500,00 zł;
 8. dr Ilona Złoch z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. "Hologenom makrofitowy-interakcje pomiędzy epifitami a makrofitami z Zatoki Gdańskiej w świetle badań metagenomicznych: symbioza, mutualizm, komensalizm czy przypadek", kwota finansowania 40 590,00 zł;
 9. dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula z Wydziały Chemii, projekt pt. "Przygotowanie i wstępna charakterystyka zestawu metylotransferaz do badania mechanizmów modulacji epigenetycznej w mikroorganizmach termofilnych", kwota finansowania 50 000,00 zł;
 10. dr Anna Toruńska-Sitarz z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. "Różnorodność bałtyckich szczepów Nodularia spumigena - analiza klastrów genowych związanych z syntezą peptydów nierybosomowych", kwota finansowania 15 400,00 zł;
 11. dr Joanna Stępień z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. "Ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej wynikające z rozwoju mikromobilności", kwota finansowania 14 850,00 zł;
 12. dr Lidia Krystyna Boss z Wydziału Biologii, projekt pt. "Identyfikacja chromosomalnych systemów toksyna-antytoksyna fitopatogennej bakterii Dickeya dadantii 3937", kwota finansowania 43 175,00 zł;
 13. dr Piotr Derengowski z Wydziału Historycznego, projekt pt. "Sądy polowe w 9. Korpusie Armii Potomaku. Przyczynek do badania dyskryminacji rasowej w Armii Stanów Zjednoczonych w okresie wojny secesyjnej", kwota finansowania 34 870,00 zł;
 14. dr Dominika Tykwińska-Rutkowska z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt. "Charakter prawny zbiorowych praw pacjentów", kwota finansowania 17 037,00 zł;
 15. dr Damian Moskalewicz z Wydziały Oceanografii i Geografii, projekt pt. "Analiza koncentracji ziemskiego izotopu kosmogenicznego 10Be w profilach glin lodowcowych ostatniego zlodowacenia w północnej Polsce", kwota finansowania 33 370,00 zł;
 16. dr hab. Małgorzata Aleksandra Balwicka-Szczyrba z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt. "Wsparcie osób starszych w obrocie cywilnoprawnym", kwota finansowania 9 086,00 zł;
 17. dr Ewa Kozłowska-Walania z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt. "Własności ekstremalnych powierzchni Riemanna", kwota finansowania 12 650,00 zł;
 18. dr Mikołaj Czechlewski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt. "Eksperymentalna realizacja świadka wymiaru układu kwantowego wykorzystującego binarne wyniki pomiaru", kwota finansowania 19 140,00 zł;
 19. dr Joanna Renata Żebrowska z Wydziału Chemii, projekt pt. "Rola endolizyny z bakteriofaga TP-84 w cyklu życiowym termofilnego gospodarza Geobacillus stearothermophilus 10", kwota finansowania 41 250,00 zł;
 20. dr Justyna Anna Giczela-Pastwa z Wydziału Filologicznego, projekt pt. "Metodologia korpusowa w badaniu przekładu prawnego — analiza tłumaczeń polskich ustaw na język angielski", kwota finansowania 9 264,00 zł;
 21. dr Alicja Antonowicz z Wydziału Zarządzania, projekt pt. "Ocena skuteczności postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w świetle zmian legislacyjnych prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego", kwota finansowania 10 418,00 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji

 


Spotkanie informacyjne OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS, PRELUDIUM

Prorektor ds. Nauki UG oraz Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi UG zapraszają 25 listopada 2019 na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów finansowanych przez NCN, tj.:

 • OPUS 18
 • SONATA 15
 • PRELUDIUM BIS 1

które odbędzie się 25.11.2019 r. o godz. 12:00-16:10 w sali 411 Rektoratu UG, ul. Bażyńskiego 8.

 

Wcześniej zapraszamy na spotkanie nt. PRELUDIUM 18, które odbędzie się 25.11.2019 r. o godz. 8:30-11:00 w sali D3 Wydziału Chemii UG,ul. Wita Stwosza 63

 

Spotkania poprowadzi Pani dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska - Koordynator Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych NCN.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej informacji TUTAJ

 


Laureaci konkursu MINIATURA 3

Znane są kolejne nazwiska  laureatów trzeciej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA na działania naukowe służące realizacji badań podstawowych.

W pierwszej turze konkursu do finansowania zakwalifikowano 23 wnioski, wśród których znalazł się wniosek przygotowany przez pracownika Uniwersytetu Gdańskiego - dr hab. Agnieszka Chylewska z Wydziału Chemii otrzymała finansowanie w wysokości 33 000,00 zł na realizację działania naukowego pt.: "Poliaminokwasowe sensory elektrochemiczne do oznaczania pirazynowych substancji aktywnych w lekach i farmaceutykach".  

Do grona laureautów dołączyło kolejnych 8 naukowców:

 1. dr Magdalena Płotka z Wydziału Biologii, projekt pt. "Analiza struktury i funkcji syntetycznych peptydów stanowiących N-terminalne regiony białek litycznych ze szczególnym uwzględnieniem nowego peptydu antybakteryjnego Intestinaliny", kwota finansowania 49 940,00 zł;
 2. dr Łukasz Pietruszyński z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. "Staż naukowy w zakresie modelowania przepływu wód podziemnych na torfowiskach", kwota finansowania 6 501,00 zł;
 3. dr Agnieszka Szmelter-Jarosz z Wydziału Ekonomicznego, projekt pt. "Wzorce mobilności pokoleń Baby Boomers, X, Y i Z w Polsce", kwota finansowania 26 400,00 zł;
 4. dr Łukasz Marek Sobolewski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt. "Wyznaczenie współczynników Landego poziomów atomowych Niobu", kwota finansowania 49 500,00 zł;
 5. dr Krzysztof Stasiak z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt. "Skuteczność wykonania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej", kwota finansowania 25 740,00 zł;
 6. dr Hanna Wolska z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt. "Realizacja zadań publicznych w sferze geologii i hydrogeologii przez polskie i skandynawskie instytucje". kwota finansowania 6 922,00 zł;
 7. dr Aleksandra EcksteinWydziału Biologii, projekt pt. "Rola wybranych białek 14-3-3 w ruchu chloroplastów", kwota finansowania 49 500,00 zł;
 8. dr Ilona ZłochWydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. "Hologenom makrofitowy-interakcje pomiędzy epifitami a makrofitami z Zatoki Gdańskiej w świetle badań metagenomicznych: symbioza, mutualizm, komensalizm czy przypadek", kwota finansowania 40 590,00 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji

 

 


 

Laureaci konkursu ETIUDA 7 oraz SONATINA 3

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXXII konkursu na stypendia doktorskie oraz projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Z 20 złożonych wniosków, 6 otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania to 2 633 051,00 zł.

 

W ramach konkursu ETIUDA 7 finansowanie projektów otrzymali:

 1. mgr Judyta Borchet z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt. „Międzypokoleniowe oraz indywidualne uwarunkowania procesu parentyfikacji w rodzinie”, kwota finansowania 97 676,00 zł;
 2. mgr Maciej Karol Mańko z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. „Galaretowaty zooplankton w Oceanie Arktycznym - ekologia, różnorodność i rozmieszczenie w dobie zmian klimatu”, kwota finansowania 91 568,00 zł;
 3. mgr Marta Aleksandra Wenta z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. „Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodową”, kwota finansowania 109 568,00 zł.

 

W ramach konkursu SONATINA 3 finansowanie projektów otrzymali:

 1. dr Eugeniusz Pronin z Wydziału Biologii, projekt pt. „Zróżnicowanie składu stabilnych izotopów węgla i azotu roślinności, wody i osadów wzdłuż gradientu zakwaszenia jezior lobeliowych”, kwota finansowania 770 902,00 zł;
 2. dr Ludmiła Katarzyna Sromek w Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. „Różnorodność genetyczna pasożytów ssaków morskich - badania na przykładzie ekto- i endopasożytów wybranych gatunków fok”, kwota finansowania 889 324,00 zł;
 3. dr Alicja Bonk z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. „Historia pożarów w Polsce w ciągu ostatnich 2000 lat z wykorzystaniem rocznie laminowanych osadów jeziornych”, kwota finansowania 674 013,00 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji

 


Laureaci konkursu OPUS 16, PRELUDIUM 16 oraz SONATA 14

17 maja 2019 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXXI konkursu na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Z 76 złożonych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego wniosków, 10 otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania to 5 619 460 zł, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego 4 250 540 zł.

W ramach konkursu OPUS 16 finansowanie projektów otrzymali:

 1. Prof. dr hab. Marek Grinberg z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt.: „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych”, kwota finansowania 2 151 320 zł. Projekt w konsorcjum, Lider: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;
 2. dr hab. Agnieszka Herman z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Obserwacje i modelowanie interakcji lodu morskiego z warstwą graniczną atmosfery i oceanu”, kwota finansowania 850 609 zł;
 3. dr Tomasz Widłak z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt.: „Sędziowie i cnoty. Studium aretycznej teorii sądownictwa”, kwota finansowania 382 920 zł.

 

W ramach konkursu PRELUDIUM 16 finansowanie projektów otrzymali:

 1. mgr Tamara Walczak-Kozłowska z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt.: „Efektywność mechanizmów uwagowych jako predyktor gotowości szkolnej dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie”, kwota finansowania 158 657 zł;
 2. mgr Milena Reszka z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Pochodne 3-hydroksychromen-4-onu jako efektywne fluorescencyjne wskaźniki aktywności glikozydaz”, kwota finansowania 70 000 zł;
 3. mgr Krzysztof Kamil Bojarski z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Udział glikozaminoglikanów w dojrzewaniu prokatepsyn - podejście obliczeniowe”, kwota finansowania 102 600 zł;
 4. mgr inż. Onur Cavdar z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Tlenohalogenki bizmutu wspomagane asymetrycznymi lub multimerycznymi nanocząstkami zawierającymi siarczek srebra”, kwota finansowania 209 514 zł;
 5. mgr Agnieszka Jędruch z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Transfer troficzny labilnej rtęci w organizmach bentosowych w ekosystemie morskim strefy umiarkowanej”, kwota finansowania 201 700 zł.

 

W ramach konkursu SONATA 14 finansowanie projektów otrzymali:

 1. dr Dariusz Nowicki z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Antybakteryjne działanie aldehydu cynamonowego i jego wykorzystanie w syntezie nanocząstek”, kwota finansowania 1 268 000 zł;
 2. dr Anna Drywa z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt.: „Prawo podatnika do prywatności”, kwota finansowania 224 140 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji

 


Archiwizacja dokumentacji projektowej

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi wraz z Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego i Kancelarią Ogólną planuje przeprowadzić cykl spotkań na Wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego dotyczących archiwizacji dokumentacji projektowej, m. in. wskazaniu dokumentów podlegających archiwizacji, sposobu archiwizacji.

Pierwsze spotkanie odbędzie się na Wydziale Chemii 15.05.2019 r. o godz.11:00 w sali D102.

Kolejne zaplanowane spotkania odbędą się w terminach:

 • Wydział Nauk Społecznych - 17.05.2019 r., godz. 10:00, sala D205;
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii - 22.05.2019 r., godz. 9:00, sala Rady Wydziału.

Szczegóły dotyczące spotkań na pozostałych Wydziałach UG są w trakcie ustaleń.

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Laureaci stypendiów START 2019

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 27. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł.

Tegoroczni laureaci zostali wyłonieni w drodze konkursu spośród  899 kandydatów, wśród których znalazło się 5 naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego:

 1. dr inż. Beata Bajorowicz z Wydziału Chemii w dziedzinie inżynieria materiałowa;
 2. dr Marcin Czapla z Wydziału Chemii w dziedzinie chemia;
 3. mgr Weronika Grochowska z Wydziału Historycznego w dziedzinie historia sztuki;
 4. mgr Aleksandra Mańkowska z Wydziału Nauk Społecznych w dziedzinie psychologia;
 5. dr Alicja Mikołajczyk z Wydziału Chemii w dziedzinie chemia.

Tym samym Uniwersytet Gdański znalazł się na 1 miejscu wśród instytucji z województwa pomorskiego, z których pochodzi największa liczba stypendystów oraz na 4 miejscu w Polsce.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji 

 

Źródło: FNP

 


Dni Narodowego Centrum Nauki

Już za miesiąc, 15-16.05.2019, w Łodzi odbędą się siódme Dni Narodowego Centrum Nauki. Właśnie ruszyła rejestracja na warsztaty dla wnioskodawców i pracowników administracyjnych w ramach tego wydarzenia.

 

Więcej w informacji prasowej dotyczącej Dni NCN.

 

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

 

 

Laureaci konkursu HARMONIA 10, MAESTRO 10, SONATA BIS 8

 

18 lutego 2019 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXX konkursu. Łączna kwota otrzymanego finansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego to 5 236 893,00 zł.

 

W ramach konkursu SONATA BIS 8 finansowanie projektów otrzymali:

 1. dr Bożena Nejman-Faleńczyk z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Rola małych niekodujących RNA w regulacji mechanizmu działania systemu represja-antyrepresja związanego z przełączeniem cyklu życiowego fagów przenoszących geny groźnych dla człowieka toksyn”, kwota finansowania 1 706 600,00 zł;
 2. dr Sergey Samsonovz Wydziału Chemii, projekt pt.: „Modelowanie molekularne tworzenia struktury białkowej przez glikozaminoglikany oraz ich wpływ na biologicznie istotne oddziaływania białko-ligand”, kwota finansowania 2 477 304,00 zł;
 3. dr Magdalena Żadkowska z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt.: „I że Cię nie opuszczę aż do śmierci ... Praktyki życia codziennego par w wieku 50-64 lata z przynajmniej 20-letnim stażem”, kwota finansowania 839 489,00 zł;

 

W ramach konkursu HARMONIA 10 finansowanie projektu otrzymała:

 1. dr Paulina Czaplewska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, projekt pt.: „Wpływ modelowych błon biologicznych na strukturę i proces oligomeryzacji ludzkiej cystyny C”, kwota finansowania 843 500,00 zł;

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji

 


Regulamin zarządzania projektami naukowymi

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.02.2019 r.weszło w życie Zarządzenie nr 14/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim.

 

Tekst jednolity

 

Załączniki:

Plik Załączniki nr 1-3, 5-6, 8 - Karta Projektu, Oświadczenie, Opinia Komitetu, Decyzja Rektora, Zakres obowiązków, Wniosek bankowy

Plik Załącznik nr 4 - Upoważnienie

Plik Załącznik nr 7 - Wniosek o prefinansowanie Projektu ze środków własnych UG

Plik Załącznik nr 9 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu

Plik Załącznik nr 10 - Wzór opracowania dokumentów księgowych

 


 

Laureaci konkursu OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Z 78 złożonych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego wniosków, 12 otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego to 4 878 435,00 zł

W ramach konkursu OPUS 15 finansowanie projektów otrzymali:

 1. Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii, projekt pt.: „mikroRNA w regulacji rozwoju bakteriofagów”, kwota finansowania 1 901 000,00 zł;
 2. Dr Karol Szawaryn z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Analiza składu chemicznego otoczek larwalnych Aphrophora alni i ich właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybicznych oraz przeciwnowotworowych”, kwota finansowania dla UG 489 140,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Narodowy Instytut Leków);
 3. Prof. dr hab. Adam Lesner z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej”, kwota finansowania dla UG 450 800,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk);
 4. Prof. dr hab. Adam Lesner z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Proteaza CP wirusa O'nyong-nyong: profilowanie substratowe, projektowanie i synteza inhibitorów oraz sond molekularnych wraz z ich analizą biochemiczną”, kwota finansowania dla UG 461 460,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Politechnika Wrocławska);
 5. Ks. dr hab. Grzegorz Szamocki z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Uniwersalizująca redakcja biblijnej historii początków Izraela. Aspekty literackie, uwarunkowania historyczne, przesłanie”, kwota finansowania 98 285,00 zł;
 6. Dr hab. Michał Gałędek z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt.: „Spór o wykładnię konstytucji Królestwa Polskiego jako formatyw polskiego liberalizmu politycznego”, kwota finansowania 412 529,00 zł;

 

W ramach konkursu PRELUDIUM 15 finansowanie projektów otrzymali:

 1. Mgr Lidia Gaffke z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Stymulacja różnych szlaków indukcji autofagii w aspekcie efektywności degradacji glikozoaminoglikanów w neuronopatycznych typach mukopolisacharydoz’, kwota finansowania 210 000,00 zł;
 2. Mgr Magdalena Miodyńska z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Perowskity metalohalogenkowe do fotokatalizy heterogenicznej”, kwota finansowania 206 214,00 zł;
 3. Mgr Samanta Romanowska z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Modelowanie reakcji fosforylacji katalizowanej ludzką kinazą tymidynową 1. Konieczny element racjonalnego projektowania radiouczulających analogów tymidyny”, kwota finansowania 179 184,00 zł;
 4. Mgr inż. Magda Kozak z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Fotoaktywne kompleksowe nanostruktury otrzymywane w procesie utleniania anodowego”, kwota finansowania 69 934,00 zł;
 5. Mgr Aleksandra Mańkowska z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt.: „Wpływ zmian w orientacji uwagi wzrokowej na wymiarze wertykalnym przy wykorzystaniu procedury adaptacji pryzmatycznej na wzrokową percepcję emocji: badanie z wykorzystaniem EEG”, kwota finansowania 189 889,00 zł;
 6. Mgr Maciej Mańko z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Ewolucja nowego stadium w cyklu życia rurkopławów z podrzędu Calycophorae (Cnidaria): zintegrowane podejście ekologii i ewolucyjnej biologii rozwoju”, kwota finansowana 210 000,00 zł.

 

W rozstrzygniętych konkursach do NCN wpłynęło łącznie 2970 wniosków, spośród których finansowanie otrzymało 618 przedsięwzięć. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 20,8%.

 

Źródło: NCN

 


Laureaci konkursu Polskie Powroty

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki postępowania selekcyjnego dla wniosków złożonych w naborze o udział w programie Polskie Powroty. Spośród 102 ocenianych merytorycznie wniosków projektowych, rekomendowanie do finansowania otrzymały 22 najlepsze projekty, które w trakcie oceny merytorycznej uzyskały minimum 90 na 100 możliwych do uzyskania punktów. Uniwersytet Gdański otrzyma finansowanie na zatrudnienie 3 polskich naukowców, którzy ostatnie lata pracowali w zagranicznych uczelniach lub jednostkach badawczych:

 1. dr Agnieszka Olbert-Dabrowska, kwota finansowania 2 175 000,00 zł;
 2. dr hab. Tomasz Paterek, kwota finansowania 2 175 000,00 zł;
 3. dr inż. Sławomir Lach, kwota finansowania 1 255 000,00 zł.

Program Polskie Powroty stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach programu pozwolą na zapewnienie wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

 

Więcej informacji na stronie NAWA: www.nawa.gov.pl

 


Klauzula informacyjna - konkursy na stypendystów 

Przypominamy o konieczności zamieszczania klauzuli informacyjnej dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko stypendysty w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Wzór klauzuli znajduje się TUTAJ

 

 


Umowy cywilnoprawne

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.06.2018 r. weszło w życie  Zarządzenie Rektora nr 65/R/18 w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim w zwiazku z czym obowiązują nowe wzory dokumentów, które dostępne są na stronie  BZPN TUTAJ  

 

Jak dotychczas każda umowa o dzieło musi być sprawdzona i zaparafowana przez Radcę Prawnego, prosimy o przesłanie do wyznaczonego opiekuna propozycję umowy (korzystając ze wzorów znajdujących się w zakładce Dokumenty do pobrania) na 5 dni przed terminem dostarczenia wersji papierowej dokumentu.

Po uzyskaniu akceptacji radcy, Kierownik Projektu zostanie poinformowany przez opiekuna o możliwości złożenia umowy w wersji papierowej. Zgodnie z Zarządzaniem Rektora 65/R/18 niesprawdzone umowy nie będą mogły być podpisywane i realizowane.

Szczegółowo procedura podpisywania umów cywilnoprawnych finansowanych z krajowych projektów naukowych, została przedstawiona na schemacie.

Obowiązek rejestracji dokumentów księgowych w Rejestrze zamówień publicznych pozostaje bez zmian.

 

 


Laureaci programu "Ochrona zabytków archeologicznych" 

Uprzejmie zawiadamiamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Dofinansowanie otrzymały oba projekty złożone przez pracowników Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego:

1. Projekt dr Joanny Dąbal pt. „Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ul. Świętojańskej 6-7 w Gdańsku”,  kwota dofinansowania 31 400 zł;

2. Projekt dr Joanny Pyzel pt. „Publikacja. Osadnictwo neolityczne w Ludwinowie 7, gm. Włocławek”, kwota dofinansowania 62 500 zł.

Logotyp MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


 

Archiwum

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 31 marca 2020 roku, 11:34