Teresa Alicja Bauman | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Teresa Alicja Bauman

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 12 czerwca 2003 roku

doktor nauk humanistycznych

Teresa Alicja Bauman

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych Casus Uniwersytetu Gdańskiego”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, prof. dr hab. Mieczysław Malewski, prof. dr hab. Ireneusz Białecki

Dyplom nr 424.


Gdańsk, 22 października 2003 r.