fbpx Jan Cieślak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jan Cieślak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jan Cieślak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Jan Cieślak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura kapitału a wartość rynkowa spółek notowanych na  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Duraj, prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Dyplom nr 2971.


Gdańsk, 30 czerwca 2008 r.