fbpx Krzysztof Tomasz Czajkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Tomasz Czajkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Tomasz Czajkowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 2008 roku

Krzysztof Tomasz Czajkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola motywacji w przełamywaniu barier wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stefan Tokarski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 3033.


Gdańsk, 03 listopada 2008 r.