fbpx Grażyna Monika Leśniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grażyna Monika Leśniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grażyna Monika Leśniewska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2008 roku

Grażyna Monika Leśniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pedagogiczne i socjologiczne aspekty przygotowania do  pracy na  morzu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Nikołajew

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Machel, prof. dr hab. Ryszard Dyoniziak

Dyplom nr 3046.


Gdańsk, 15 grudnia 2008 r.