fbpx Grażyna Anna Jerzemowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grażyna Anna Jerzemowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grażyna Anna Jerzemowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 kwietnia 2009 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Grażyna Anna Jerzemowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aktywność hydroksylazy tyrozynowej i ekspresja protoonkogenu c-fos w mózgu szczurów o odmiennej charakterystyce bahawioralnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Weronika Trojniar-Tokarska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Danuta Lewandowska, prof. dr hab. Jolanta Zagrodzka-Szmagalska

Dyplom nr 3093.


Gdańsk, 28 kwietnia 2009 r.