fbpx Andrzej Piotrowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Piotrowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Piotrowski

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 lipca 2009 roku

Andrzej Piotrowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychospołeczne korelaty wypalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Maryla Łukasiak-Goszczyńska, prof. dr hab. Henryk Machel

Dyplom nr 3136.


Gdańsk, 17 lipca 2009 r.