fbpx Beata Żołnowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Żołnowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Żołnowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 grudnia 2009 roku

Beata Żołnowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza związków hamujących proces osteoklastogenezy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Franciszek Kasprzykowski

Recenzenci: prof. PŁ, dr hab. inż. Aleksandra Olma, prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Dyplom nr 3174.


Gdańsk, 15 grudnia 2009 r.