fbpx Małgorzata Ewa Kowalczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Ewa Kowalczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Ewa Kowalczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 2010 roku

Małgorzata Ewa Kowalczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sociolinguistic Aspects of African-American Slang”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Maciej Widawski

Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Berezowski, prof. dr hab. Tomasz Krzeszowski

Dyplom nr 3245.


Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.