fbpx Marta Irena Haba-Maćkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Irena Haba-Maćkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Irena Haba-Maćkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2010 roku

Marta Irena Haba-Maćkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tematy proustowskie w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka, prof. dr hab. Jerzy Speina

Dyplom nr 3282.


Gdańsk, 21 lipca 2010 r.