fbpx Aleksandra Markowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Markowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Markowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2010 roku

Aleksandra Markowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii jonowej, jonowo-asocjacyjnej oraz  izotachoforezy kapilarnej do  rozdzieleń i analizy składników cieczy jonowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt, prof. UG, dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

Dyplom nr 3261.


Gdańsk, 01 lipca 2010 r.