fbpx Agnieszka Gajda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Gajda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Gajda

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2010 roku

Agnieszka Gajda

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kierunki rozwoju instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Szmyt

Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Sarnecki, prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Dyplom nr 3327.


Gdańsk, 12 stycznia 2011 r.