fbpx Magda Jadwiga Sznabowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magda Jadwiga Sznabowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magda Jadwiga Sznabowicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2011 roku

Magda Jadwiga Sznabowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kierunki doskonalenia kultury organizacji procesowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Piotr Grajewski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Skalik, prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Dyplom nr 3417.


Gdańsk, 04 listopada 2011 r.