fbpx Anna Owczarek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Owczarek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Owczarek

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 października 2011 roku

Anna Owczarek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane osobowościowe czynniki sukcesu sportowców wysoko kwalifikowanych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Jakubik

Recenzenci: prof. UKSW, dr hab. Henryk Gasiul, prof. UG, dr hab. Franciszek Makurat

Dyplom nr 3428.


Gdańsk, 25 listopada 2011 r.