fbpx Monika Aleksandra Miedzik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Aleksandra Miedzik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Aleksandra Miedzik

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 31 maja 2012 roku

Monika Aleksandra Miedzik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategie radzenia sobie z  doswiadeczeniem mobbingu w  miejscu pracy: podmiotowe i  społeczne determinanty ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Recenzenci: prof. WSFiZ, dr hab. Jan Rostowski, prof. dr hab. Roman Ossowski

Dyplom nr 3503.


Gdańsk, 14 czerwca 2012 r.