fbpx Piotr Maciej Skorupiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Maciej Skorupiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Maciej Skorupiński

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 marca 2013 roku

Piotr Maciej Skorupiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Trafność teoretyczna pomiaru osiągnięć uczniów w  koncepcji Nowej Matury z  języka polskiego (w latach 1993-2001)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bolesław Niemierko

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Maria Groenwald, dr hab. Roman Dolata

Dyplom nr 3618.


Gdańsk, 20 marca 2013 r.