Radosław Eugeniusz Giętkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Radosław Eugeniusz Giętkowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 13 października 2014 roku

dr nauk prawnych w zakresie prawa

Radosław Eugeniusz Giętkowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo administracyjne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. dr hab. Eleonora Zielińska, prof. UMK, dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. UG, dr hab.Eugeniusz Bojanowski

Dyplom nr 772.


Gdańsk, 28 października 2014 r.