Daniel Jakimiec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Daniel Jakimiec

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 listopada 2014 roku

Daniel Jakimiec

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Rola i zadania sądu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krzysztof Amielańczyk

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Anna Agnieszka Machnikowska, prof. KUL, dr hab. Joanna Misztal-Konecka

Dyplom nr 3849.


Gdańsk, 26 listopada 2014 r.