Mateusz Zbigniew Ihnatowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mateusz Zbigniew Ihnatowicz

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2015 roku

Mateusz Zbigniew Ihnatowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Jezuitów w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa (1945-1989)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza Polski

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Bogusław Górka

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Ludwik Jan Grzebień, prof. dr hab. Wojciech Józef Polak

Dyplom nr 3952.


Gdańsk, 30 września 2015 r.