Adam Kromer | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Kromer

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 kwietnia 2016 roku

Adam Kromer

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wystrój heraldyczny archikatedry i dawnego klasztoru cysterskiego w Gdańsku Oliwie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: nauki pomocnicze historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Błażej Śliwiński

Recenzenci: prof. UO, dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UG, dr hab. Beata Możejko

Dyplom nr 4024.


Gdańsk, 28 kwietnia 2016 r.