Marta Dargas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Dargas

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2016 roku

magister w zakresie prawa

Marta Dargas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.UG, dr hab. Kamil Zeidler

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Zajadło, prof.KUL, dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

Dyplom nr 4047.


Gdańsk, 15 czerwca 2016 r.

Streszczenie