Magdalena Anna Żemojtel-Piotrowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Anna Żemojtel-Piotrowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2016 roku

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii

Magdalena Anna Żemojtel-Piotrowska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Ujęcie roszczeniowości w perspektywie psychologii miedzykulturowej”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UKSW, dr hab. Jan Cieciuch, prof. dr hab. Maria Antonina Lewicka, dr hab. Małgorzata Niesiobędzka

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Marian Brzeziński

Dyplom nr 840.


Gdańsk, 23 czerwca 2016 r.