Joanna Janina Lisiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Janina Lisiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 lipca 2016 roku

Joanna Janina Lisiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Milczenie w teatrze Samuela Becketta i Tadeusza Różewicza. Sekwencja polska”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Wąchocka, prof. UG, dr hab. Wojciech Rafał Owczarski

Dyplom nr 4077.


Gdańsk, 27 lipca 2016 r.