Anita Joanna Szymańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anita Joanna Szymańska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 24 listopada 2016 roku

doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Anita Joanna Szymańska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD ”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska, prof. dr hab. Elżbieta Kryńska, dr hab.Urszula Aniela Sztandar-Sztanderska, prof. UW , dr hab. Dorota Simpson, prof. UG

Dyplom nr 852.


Gdańsk, 02 grudnia 2016 r.