Tomasz Knepka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Knepka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 stycznia 2017 roku

magister Prawa

Tomasz Knepka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej rynku wewnętrznego Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof.UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Drwiłło, dr hab. Marcin Olszak

Dyplom nr 4126.


Gdańsk, 31 stycznia 2017 r.

Streszczenie

Recenzje