Dariusz Borowiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dariusz Borowiak

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 1998 roku

Dariusz Borowiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Reżim wodny jezior Niżu Polskiego jako podstawa oceny ich funkcji hydrologicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Władysław Lange, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Choiński, dr hab. Kamil Rusek

Dyplom nr 1690.


Gdańsk, 05 czerwca 1998 r.