Andrzej Pułło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Pułło

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 czerwca 1986 roku

doktor nauk prawnych

Andrzej Pułło

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Prezydent a kongres USA w świetle konstytucyjnych zasad podziału i równoważenia władz.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo konstytucyjne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: doc. dr hab. Lech Garlicki, prof. dr hab. Wojciech Sokolewicz, prof. dr hab. Tomasz Langer

Dyplom nr 119.


Gdańsk, 19 sierpnia 2019 r.