Jan Grajewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jan Grajewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 04 marca 1983 roku

doktor nauk prawnych

Jan Grajewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Ściganie na wniosek w polskim procesie karnym.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne procesowe

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Wiesław Daszkiewicz, prof. dr hab. Janusz Tylman, prof. dr Marian Cieślak

Gdańsk, 22 września 2019 r.