Leszek Starosta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Leszek Starosta

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 24 kwietnia 1987 roku

doktor nauk prawnych

Leszek Starosta

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Konflikt społeczny a władza w państwie.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: teoria państwa i prawa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Kowalski, doc. dr hab. Janusz Romul, prof. dr hab. Tomasz Langer

Gdańsk, 22 września 2019 r.