Arkadiusz Nowak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arkadiusz Nowak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 24 kwietnia 1989 roku

doktor nauk prawnych

Arkadiusz Nowak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Ochrona mienia pracownika w umownym stosunku pracy.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo pracy

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Zieliński, prof. dr hab. Michał Seweryński, prof. dr hab. Kazimierz Korzan

Gdańsk, 09 września 2019 r.