Janina Ciechanowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Janina Ciechanowicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 marca 1990 roku

doktor nauk prawnych

Janina Ciechanowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Zasady ustalania odszkodowania w prawie międzynarodowym publicznym.”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo międzynarodowe publiczne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Janusz Gilas, prof. dr Alfons Kafkowski, prof. dr hab. Leonard Łukaszuk

Dyplom nr 207.


Gdańsk, 19 sierpnia 2019 r.