Andrzej Drwiłło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Drwiłło

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 23 października 1989 roku

doktor nauk prawnych

Andrzej Drwiłło

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Konstrukcje prawne wewnętrznych pożyczek publicznych.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo finansowe

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Cezary Kosikowski, prof. dr hab. Jan Głuchowski, prof. dr Zbigniew Jaśkiewicz

Dyplom nr 198.


Gdańsk, 11 września 2019 r.