Tadeusz Maciejewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Maciejewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 14 maja 1990 roku

doktor nauk prawnych

Tadeusz Maciejewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Zbiory wilkierzy w miastach państwa zakonnego do 1454 r. i Prus Królewskich lokowanych w prawie chełmińskim. ”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: historia prawa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr Edwin Rozenkranz, prof. dr hab. Ludwik Łysiak, prof. dr hab. Zygfryd Rymaszewski

Dyplom nr 213.


Gdańsk, 15 sierpnia 2019 r.