Andrzej Szmyt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Szmyt

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 27 września 1993 roku

doktor nauk prawnych

Andrzej Szmyt

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Stanowienie ustaw w RFN. Rozwiązanie proceduralno - organizacyjne w prawie konstytucyjnym.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo konstytucyjne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Gwiżdż, prof. dr hab. Kazimierz Działocha, prof. dr hab. Sławomira Wronkowska - Jaśkiewiczowa

Dyplom nr 261.


Gdańsk, 18 sierpnia 2019 r.