Jerzy Zajadło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Zajadło

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 17 grudnia 2001 roku

doktor nauk prawnych

Jerzy Zajadło

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: teoria państwa i prawa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Stelmach, prof. dr hab. Lech Morawski, prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Dyplom nr 398.


Gdańsk, 16 września 2019 r.