Henryk Makarewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Henryk Makarewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 1976 roku

Henryk Makarewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dzieciobójstwo w polskim prawie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab.Henryk Popławski

Recenzenci: prof.dr Stefan Raszeja, prof.dr Ratajczak, prof.dr Włodzimierz Gutekunst

Gdańsk, 21 października 2019 r.