Krzysztof Drzewicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Drzewicki

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 1978 roku

Krzysztof Drzewicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Płatne formy międzyparlamentarnej i międzynarodowej współpracy państw skandynawskich w ramach Rady Nordyckiej i Nordyckiej Rady Ministrów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab.Janusz Symonides

Recenzenci: prof.dr W.Skrzydło, doc.dr J.Makarczyk, doc.dr hab.T.Langer

Gdańsk, 15 października 2019 r.