Andrzej Szmyt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Szmyt

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 listopada 1983 roku

Andrzej Szmyt

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Powstanie ustawy w PRL. Studium jednego rpzypadku.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Andrzej Gwiżdż

Recenzenci: prof.Rybicki, doc.dr hab.Andrzej Sylwestrzak, prof.K.Działocha

Dyplom nr 969.


Gdańsk, 15 października 2019 r.