Danuta Kilian-Surdykowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Danuta Kilian-Surdykowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 1987 roku

Danuta Kilian-Surdykowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Swoistość czasu pracy i czasu wolnego marynarzy na polskich morskich statkach handlowych.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab.Jerzy Wratny

Recenzenci: prof.K.Kolasiński, prof.H.Lewandowski

Gdańsk, 15 października 2019 r.