Andrzej Majewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Majewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 1991 roku

Andrzej Majewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odpowiedzialność kontraktującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotów świadczeń  dodatkowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Bronisław Jastrzębski

Recenzenci: prof.dr hab. Policzkiewicz, prof.dr hab. A.Berc

Gdańsk, 15 października 2019 r.