Krzysztof Łokucijewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Łokucijewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 1998 roku

Krzysztof Łokucijewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Państwo w doktrynie współczesnego konserwatyzmu brytyjskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab.Leszek Starosta

Recenzenci: prof.dr hab. Tomasz Langer, dr hab. Andrzej Redelbach, prof.UAM

Gdańsk, 19 października 2019 r.